Robert Ludlum’s Spy

August 20th, 2007 – 12:02 pm
Tagged as: 2007, Collection

The Bourne Identity, The Bourne Supremacy, The Bourne Ultimatum
Това са имената на трите книги от поредицата за шпионина на Робърт Лъдлъм - Джейсън Борн. Много по-успешна за жанра си от редица други (смятани до преди това за най-най-). Джеймс Бонд с прекалените ефекти и хубави мацки бледнее на фона на Борн. Реализирани в 3 филма, зрителите се докосват до превъплъщението на Мат Деймън, в главната роля. Още през 2002 добрата работа на Дъг Лиман ни взема дъха със Самоличността на Борн, и запомняме този филм с очакване на продължението. През 2004 идва Превъзходството на Борн, този път с друг режисьор - Пол Грийнграс, също толкова добър и достоен да се заеме с двете части до края на приключението. Още по-успешен! И така до след 3 години - 2007, август, 17 - премиера на Ултиматумът на Борн. Героя на Мат Деймън вече си спомня всичко, търси кой е отговорен, за да превърне живота му в… ад (най-общо казано). Естествено злите (лошите, бед гайс) не стоят само да гледат. Пращат какви ли не наемници и горили на повикване, за да спрат Борн (но за нас това е добре дошло) - зрелищни сцени, ръкопашни хватки, безскрупулни и брутални на моменти каскади… които не само спират дъха, но и вдигат адреналина.
В последния филм за Борн от началото до края ще сте в напрежение и непрекъснато желание да видите какво ще се случи. Динамиката във филма започва изневиделица и не ви дава мира, докато Борн не се справи с противника си :)
Не пропускайте това събите, гледайте го възможно най-скоро, задължително на големия екран, а ако преди това сте пропуснали 2-те части… моля, наваксайте си :)
Няколко думи и за музиката на филма… не може да я пропуснете… Джон Пауъл, не толкова известен (като Ханс Зимър, Джеймс Хорнър или пък Джон Уилямс), но това не значи че не твори чудеса. Още с един от първите си саундтраци (Лице на заем, Шрек, а по-късно и с Италианска афера) той грабва вниманието ни. Бърза музика, луди ритми, идеално за такъв род филми… ето едно предложение, което може да си слушате от време на време… John Powell - The Bourne Identity OST - On Bridge Number 9 :)
Приятно гледане, слушане, забавление, до следващия Борн (да, може да ви е странно, но Мат Деймън и Пол Грийнграс обмислят вариант за нова част, с Борн по-възрастен с 10 години и нови, и нови неприятности за героя… но, времето ще покаже)…

» back to top

The Bourne Identity, The Bourne Supremacy, The Bourne Ultimatum
These are the names of the three books from the series about the spy Robert Ludlum - Jason Bourne. Much more successful in this genre from other like it (thought to be the best of the best before). James Bond with too much effects and hot chicks looks pale beside Bourne. Made in three movies, the audience can get acquainted with Matt Damon’s transformation in the main role. Back in 2002 Doug Liman’s good work takes our breath away with The Bourne Identity, and we are left from this movie with the expectation of the sequence.
In 2004 comes The Bourne Supremacy, this time with another director - Paul Greengrass, as good and worthy to take care of the two other parts till the end of the adventure. Even more successful! And now 3 years after – August 17th 2007 – the premiere of The Bourne Ultimatum. Matt Damon’s character now remembers everything, searching for whoever is responsible for this, to turn his life into… hell (more or less). Of course the evil (the bag guys) don’t intend to stay and just watch. They sent all kinds of mercenaries and gorillas on call, in order t stop Bourne ( but for us this is more than welcome) – spectacular scenes, hand-to-hand fights, unprincipled and brutal at some moments cascades… which not only take our breath, but raise our adrenaline .
In the last Bourne movie, from the start till the end you’ll be held in suspense and constant wonder what will happen now. The dynamics if the movie starts suddenly and doesn’t leave your to rest while Bourne deals with his opponent :)
Don’t miss this event, watch it as soon as possible, and it must be on the big screen, and if you missed the two other parts… please make up for it :) Just few words for the music in the movie… you can’t miss it… John Powell, not that famous (like Hans Zimmer, James Horner or even John Williams), but this doesn’t mean he doesn’t create miracles. With one of his first soundtracks (Face off, Shrek, and later with The Italian Job) he grabs our attention. Fast music, crazy rhythms, perfect for this kind of movies… here’s one suggestion which you could hear from time to time… John Powell - The Bourne Identity OST - On Bridge Number 9 :)
Have a nice time watching, listening, having fun, till next Bourne (yeah, you may thing it’s strange, but Matt Damon and Paul Greengrass are thinking of another sequesnce, with Bourne 10 years older and newer and newer troubles for the hero… but only time can tell)…

» translated by Ilienna

No Comments

No comments yet.

» RSS feed for comments on this post.


Sorry, the comment form is closed at this time.