H.E.A.T

September 20th, 2007 – 3:50 pm
Tagged as: 1995, Collection

ЖЕГА… филмът с който дебютът на Майкъл Ман на големия екран се увенча с краен зрителски интерес и множество фенове! Дългогодишно очакваната колизия на двамата феноменални актьори - Ал Пачино и Робърт де Ниро, най-накрая е факт. Вижте ги на снимката… това беше момента, в който двамата, държейки се като приятели споделиха по чаша кафе, часове преди големия удар на… лошите :)
ЖЕГА… събитие, отново от 1995 година (а колко още има… сред тях е и шедьовърът на всички времена за мен, но за него ще пиша по-късно…). Партниращи звезди във филма са Вал Килмър, Джон Войт, Ашли Джъд, Даян Венора, Том СайзморНатали Портман (година след невероятно успешното си участие в Леон).
ЖЕГА… великолепна режисура от страна на Майкъл Ман, почти 3 часа наблюдаваме качествена кинематография, операторско майсторство, интересен сюжет. Тръпката е на ниво, на моменти страшно подчертавана от озвучението.
Звукът - много важна част във филма. Не говоря само за саундтрака, който между другото също е много добър… U2 - Always Forever Now (част от ритъма ползван при обира на банката… жестока сцена) или Moby - God Moving Over Face of Waters (финала на филма, сблъсъка на двамата главни герои), а говоря и за звуковия монтаж. Вече на няколко пъти споменавам голямата сцена, в която групата престъпници напускат банката, която току що са обрали и на входа ги посрещат ченгетата. И двете страни тежко въоръжени без притеснения да употребяват оръжията! В тази сцена е използван оригиналния звук, записан по време на снимките… повярвайте ми, невероятно е. При възможност да гледате филма, направете го с подходящата апаратура, която да ви гарантира чист звук! Заслужава си…
Какво още бих могъл да кажа за филма, така че да ви заинтригувам още…
Може би просто част от думите на Нийл МакКоли (Робърт де Ниро), а именно: “Do not allow anything into your life which you cannot walk out on in thirty seconds flat if you spot the heat around the corner.”
Приятно гледане !

» back to top

HEAT… the movie where the first appearance of Michael Mann was crowned with ultimate viewer’s interest and millions of fans! The long years waited collision of two phenomenal actors - Al Pacino and Robert De Niro is finally a fact. You can see them on the picture above… this is the moment where the two while acting as friends had a cup of coffee just hours before the big score of… the bad guys :)
HEAT… an event, again from 1995 (and how much more there is… along them is the masterpiece of all times, but I’ll write about it later…). Co-staring actors in the movie are Val Kilmer, Jon Voight, Ashley Judd, Diane Venora, Tom SizemoreNatalie Portman (a year after her incredibly successful act in Leon).
HEAT… magnificent staging made from Michael Mann, almost 3 hours we were observing the high-quality cinematography, camera skills, interesting plot. The trill is on its level, in some moments underlined by the soundtrack.
The sound – a very important part of the movie. I’m not just talking about the soundtrack which by the way is also very good… U2 - Always Forever Now (part of the rhythm was used during the robbery of the bank… nice scene) or Moby - God Moving Over Face of Waters (the end of the movie, the duel between the two main characters), but I’m talking the sound assembly. I mentioned the big scene couple of times now, where a group of criminals leave the bank which they have just robed and are awaited by cops on the entrance. Both side are heave armed and use their guns with no embarrassment! In this scene the original sound was used, recorded during the shooting… believe me, it’s amazing. If you have the chance to watch the movie, do it with the appropriate installations which could guarantee you the real sound! It’s worth it…
What else can I say about the movie so that I can interest you more…
May be just a quote from the words of Neil McCauley (Robert De Niro), namely: “Do not allow anything into your life which you cannot walk out on in thirty seconds flat if you spot the heat around the corner.”
Have a nice watch !

» translated by Ilienna

No Comments

No comments yet.

» RSS feed for comments on this post.


Sorry, the comment form is closed at this time.