Dances with Wolves

September 22nd, 2007 – 6:44 pm
Tagged as: 1990, Collection

Дори да се стори странно на някои от вас (които ме познават, или пък тези които следят блога ежедневно… и усещат влечението ми към киното)… но едва днес, за първи път в живота си гледах Танцуващият с вълци. Филма отпреди 17 (почти 18 години), дело на Кевин Костнър, шедьовър за времето си беше добавен от мен в колекцията ми от значими филми преди около час.
Изнамерих аз extended версията на филма (продължила 3 часа и половина) и ето на, съботата ми мина (е, станах късно, снощи бях на сватба, а и… събота е, сега мога да спя, сега спя :)). Когато онзи ден си ровичках обичайно из IMDB попаднах на Кевин Костнър и видях че той има 2 Оскара… ха! не знаех… я да видя защо и хоп! Танцуващият с вълци (хм…) не знаех. Я да видя филма… БУМ! 7 статуетки на Академията! Направо се шашнах. Бях чувал, че филма е добър, ама чак пък толкова. Затова не се поколебах и го изнамерих от нета. Да, да… намерих свободно време и така, загледах го.
Струваше си цялото време! Разбира се не е станал мой фаворит, но определено е направен с класа. Издържан в жанра: “Преоткрий себе си!” изпълнен прекрасно като реализъм, атмосфера, нрави. През цялото време сиуксите (добрите индиански племена) си говореха на техния език… и когато оставаха сами, също ;) не като терористите в модерните филми (говорят си на техния език, ако някой от главните герои е наблизо, уви обаче… останат ли сами, хоп, заприказват на английски…).
В много аспекти филма е добър. Най-малкото от любопиство за това как Кевин Костнър се е справил с режисурата. Много добре - това е моето мнение.
Друго също ми направи впечатление… паралелното проследяване на комуникацията между човека с природата (героя лейтенант Джон Дънбар с вълка - Чорапчо (Two Socks)), и белия човек с индианските племена (същия лейтенант със сиуксите). Беше му също толкова трудно да разбере инстинките на вълка, колкото и да обясни какво е бизон (татанка - на сиукски) на Ритащата Птица (героя на Греъм Грийн).
Разбира се не се размина и без нежна и задушевна страна. Дънбар (не ДъмБеър (Тъпа Мечка)), а Дънбар) срещна Вдигналата Юмрук (героинята на Мери МакДоналд) и имаше искри, пламъци… цели огньове от страст.
С две думи, като обобщение… филма е достатъчно добър, и с история, и заслужава да бъде гледан (дори повече от веднъж). Може да го направя пак някой ден, стига да имам отново половин ден на разположение ;)
И разбира се, радвам се че поправих този пропуск ;) Направете го и вие!

» back to top

Even if it seems strange to some of you (who know me or those who follow my blog daily… and can feel my attraction to cinema)… but only just now, I watched Dances with Wolves for the first time in my life. A movie from 17 (almost 18 years) ago, created by Kevin Costner, a masterpiece for its time, was added by me to my collection of significant movies about an hour ago.
I acquired the extended version of the movie (3 and half hours long) and you see, me Saturday was over (well, I got up late, I was to a wedding last night and… it’s Saturday, I can sleep now, so I sleep :)). When I was digging in IMDB as usual I came across Kevin Costner and I found out he had two Oscars… ha! I didn’t know… let’s see why and there! Dances with Wolves (hm…) I didn’t know. Let’s see the movie…BAM! Seven Statuettes of the Academy! I was amazed. I’ve heard that the movie was good, but all that much. That’s why I didn’t hesitate and acquired the movie. Yes, yes… I found the time and so I watched it.
It was worth the time! Of course it didn’t become my favorite, but defiantly it was made with class. Made in the genre: “Rediscover your self!” fulfilled wonderfully as realism, atmosphere, morals. Through all the time the Sioux (the good Indian tribes) were talking in their own language… and when they were alone too ;) not like the terrorists in the modern movies (they talk their own language, if one of the main heroes is close, alas… when they are alone, and they start talking in English…).
The movie is good in many aspects. At least from curiosity, how Kevin Costner managed with the staging. Very good – that’s my opinion.
Something else that made an impression on me… the parallel tracking of the communication between man and nature (the character lieutenant John Dunbar with the wolf – Two Socks) and the white man with the Indian tribes (the same lieutenant with the Sioux). It was as difficult to understand the instincts of the wolf as to explain to Kicking Bird (Graham Greene’s character) what is a bison (tatanka – on Sioux).
Of course I didn’t go without a tender and intimate side. Dunbar (not DumBear (as dumb bear), but Dunbar) met Stands With A Fist (Mary McDonnell’s character) and there were sparkles, flames… fires from passion.
In two words, as a summary… the movie is good enough and with a story, and it deserves to be watched (even more that once). I can do that one day, as long as I have half day off available again ;)
And of course I’m glad I fixed this gap ;) You should do it too!

» translated by Ilienna

No Comments

No comments yet.

» RSS feed for comments on this post.


Sorry, the comment form is closed at this time.