Enemy at the Gates

September 27th, 2007 – 1:20 am
Tagged as: 2001, Collection

След като засегнах темата за Втората световна война… се върнах леко в спомените си, и хоп: Джъд Лоу срещу Ед Харис, в един от най-епичните снайперистки дуели в историята на киното. Враг пред портите, Филм на Жан-Жак Ано, разказващ историята на Червената армия, окупацията на Сталинград, отблъскването на нацистките войски от същия град, и конкретно съдбата на един специален войник - Василий Зайцев. Запомнете това име!
Наистина не толкова свирепо направен, както предният разгледан от мен, но пък също с класа и вкус. Забележителен успех е постигнал френския режисьор, както в подбора на актьорите така и с майсторските пейзажи на разрушения руски град. Сталинград… мястото, на един от важните поврати в историята на спирането на терора, потисничеството и безмислените битки.

Щурмът от началото на филма… където новите попълнения в армията, 18 годишни младежи, пратени на фронта на почти сигурна смърт, е една от най-запомнящите се сцени. Където… тичащите двама по двама братя, си поделят пушка… когато единия умре, другият я взима и продължава. Връщане назад - не е опция. Биваш разстрелян от собствените си командири, в името на Сталин… в името на победата, и в това че върнеш ли се, или опиташ да избягаш, то ти си предател. Ако не си с нас… си против нас…
След зверското “отношение”, и стотиците паднали жертви… героят ни, озовал се в море от трупове на свои сънародници, среща ключова фигура в живота си. Спасявайки живота на офицер от Червената армия, с блестящата си стрелба, усет за укритие, той спечелва доверието на последния.
Така започва историята на Василий Зайцев. Страшилището за всеки немски офицер, дръзнал да стъпи на територията на Сталинград.

Историята ни продължава, и то до такъв момент… в който… “империята отвръща на удара” ;) Да! Срещу Василий бива изпратен майор от Вермахта. Героят на Ед Харис (майор Кьоних) е един от най-добрите снайперисти в света за онова време. Последният, загубил сина си на фронта, без семейство и усещане за милост… се изправя в дуел срещу Зайцев.
Прекрасен сценарий… оригинални моменти, класическо виждане за депресиращата обстановка, много добре пресъздадена от режисьора Ано.
Множество трикове, опити за надлъгвания… постоянна несигурност за това да покажеш главата си повече от 20 см над земната повърхност… пропаганда, страх, героизъм, късмет… съвпадения… двамата главни герои непрекъснато са изправени пред редица несигурни влияния. Както от постъпките на съперника си, така и от изброените от мен по-горе.

И така, след множеството обрати, надхитреният беше войникът от Вермахта… след като героя на Джоузеф Файнс се пожертва в името на Василий… заблуден че е свалил руското страшилище, майор Кьоних напуска укритието си. Внимателно прекосявайки руините на гарата, устремен към тялото на съперника си… той попада в клопката…

Смразеният лик на Ед Харис… потискаща музика! камерата се завърта… виждаме веещия се плащ от дрехата на Джъд Лоу… поглед нагоре, той е хванал на прицел своята жертва… трепет в очите му, изстрел!

Във филма участват още: Рейчъл Уайз, Боб Хоскинс, Рон Пърлман. Също с добро представяне (особен Хоскинс, в ролята на Хрушчов)…

Достоен за гледане филм, заслужаващ да му се насладите. Лично аз няколко пъти съм го гледал, естествено аз повечето филми ги гледам няколко пъти ;) Но не всички! Не пълен шедьовър, но както вече казах достатъчно реалистичен и добре реализиран, за да получи адмирациите на всеки любител на киното.

» back to top

After I touched the subject about the World War II… I went back in my memories, and there: Jude Law vs Ed Harris, in one of the most epical sniper duels in the movie history. Enemy at the Gates, Jean-Jacques Annaud’s movie, telling the story of the Red army, the occupation of Stalingrad, the repulse attack of the Nazi armies from this city, and in particular the story of one special soldier - Vasily Zaitsev. Remember this name!
The fact is that this movie is not so brutal, as the previous one reviewed by me, but still made with quality and taste. The success of the French director is remarkable, in the choice of the actors as well as the skilful pictures of the destroyed Russian city. Stalingrad… the place where happened one of the most important turns in the history in stopping the terror, the oppression and the pointless battles.

The attack in the beginning of the movie… there the new reinforcements of the army arrive, 18-year-old boys, sent to the front at almost certain death, is one of the most remarkable scenes. Where… running two-by-two brothers share their gun… when one of them dies, the other one takes it and keeps on. Going back… is not an option. You get shot by your own commanding officer, in the name of Stalin… in the name of victory, and if you go back, or try to escape, that means you are a traitor. If you are not with us, you are against us…
After the monstrous “attitude” and the hundreds dead bodies… our hero, sitting in a sea of his fellow countrymen’s corpses, meets the key figure of his life. Rescuing the life of an officer of the Red army with perfect shooting, sense for hiding, he earns the trust of the officer.
This is how the story of Vasily Zaitsev begins. The horror for every German soldier who dared to cross the territory of Stalingrad.

Our story continues, until the moment… where… “the empire strikes back” ;) Yes! They sent a major from Wehrmacht against Vasily. The character of Ed Harris (Major Konig) is one of the best snipers in the world at that time. He lost his son on the battle field, no family and sense for mercy… stands up in a duel against Zaitsev.
Wonderful scenario… original moments, classical view of the depressing atmosphere, re-created very well by the director Annaud.
Number of tricks, tries to outwit… constant insecurity about showing you’re head more than 20 cm above the ground… propaganda, fear, heroism, luck… coincidences… the two men are constantly put up in front of unsteady influences. From the acts of his opponent as well as from the listed things made by me.

Thus after a number of twists in fate, the soldier of Wehrmaht was tricked… after the character of Joseph Fiennes sacrificed himself in the name of Vasily… Fooled to think he hit the Russian horror, major Konig leaves his hiding. Crossing carefully the ruins of the station, moving towards the body of his opponent… he falls into the trap…

The frozen look of Ed Harris… the depressing music! The camera turns… and we can see the waving mantle of Jude Law… look up, he is targeting his victim… a blink of an eye, gunshot!
In the movie we can also see: Rachel Weisz, Bob Hoskins, and Ron Perlman. Also with great performance (especially Hoskins starring as Khrushchev)…
The movie is worth watching and to be enjoyed. Personally I have seen it couple of times, of course I have watched most of the movies couple of times ;) But not all! It’s not absolute masterpiece, but as I already said it’s enough realistic and well made to receive the admiration of every movie maniac.

» translated by Ilienna

No Comments

No comments yet.

» RSS feed for comments on this post.


Sorry, the comment form is closed at this time.