Midnight Express

October 15th, 2007 – 9:52 am
Tagged as: 1978, Collection

“Единственото, което можеш да направиш… е да хванеш Среднощния Експрес!…”
Подобно на главния герой, Били Хейс… човек може да се заблуди, че става въпрос за влак… е да, метафорично. През 1970 година, на турско летище, в опит да изнесе контрабандно хашиш от страната, е заловен Били Хейс. Младеж, американец, достатъчно глупав да се опита да прецака система, която изобщо не познава…
Заловен е, и е изпратен в турски затвор. Нещо което той никога не си е представял, че съществува… камо ли, че ще бъде държан там. И както повечето от нашите родители ще се сетят за този филм, за ужаса и страха вселил навремето (1978 година)… все още, духът на филма е достатъчен, за да настръхне кожата ти докато го гледаш.
Вярно е че сме се нагледали на бруталии, на кървища, на какви ли не извратении по филмите… все повече и повече, уви обаче Среднощен експрес си остава класика! С типичното първично, за епохата си, филма разцепва жанра на две! Смразяващи кръвта “пейзажи” от затвора, начина по който живеят, биват третирани престъпниците (а голяма част от тях са просто глупави младежи, опитали се да изнесат малко… дрога за себе си и приятелите)…
Редом с тях, от време на време виждаме и деца, брутално наказвани пред всички (от главния надзирател). Да, този наистина беше изверг.

Тук, човека (голия, с чорапите) висящ с главата на долу е героят ни… Хейс. Говорех вече за мъченията в затвора. Тук той бива наказван от надзирателя. Но, няма да е добре да продължа с описанията, тъй като няма да има какво да ви изненада във филма.
Определено историята е добре реализирана. Оливър Стоун, който печели Оскар за сценария, си е свършил повече от добре работата. Истинска история! Забравих да спомена? Да, филма е по истински случай… уви обаче какво се случва в действителност. С излизането си, филма плаши и ужасява публиката, на световно ниво. Нанася жесток удар върху реномето (или поне името) на Турция. Във филма всички турци са показани като свирепи хора, с животински инстинкт, вандали… Скандал, да… Което още повече засилва успеха на филма. Вина или клевета, истина или не, факт е че много хора след Среднощен експрес си имат едно на ум преди посещението на Турция.
Самият Хейс дава интервю през 1999 година, в което си признава че всъщност голяма част от филма не е реална. Това че не цялото турско общество е такова, като пазачите в затвора, или охраната на летището, или… всеки един от органите на реда. “Аз не ви казвам: Не ходете в Турция!… Просто ви съветвам, да не бъдете такива глупаци като мен, да се опитате да изнесете хашиш…” - това е от официалното му интервю, за което споменах. И да… години по-късно, Хейс се връща в Турция, и изказва искрените си извинения пред турския народ…
Поправено или не, зло или добро, филма е факт, и определено си струва гледането. Наистина има какво да видите, за една воля, за един съхранен и адски изплашен характер. За това как случайността и късмета може да са на ваша страна… и как може да хванете Среднощния Експрес!

» back to top

“The only thing you could go… is to catch the Midnight Express!”
Like the main character Billy Hayes… one might get mislead that this is about a train… well yeah, metaphorically. In 1970, on a Turkish airport, in attempted to smuggle hashish from the country, Billy Hayes was captured. Young, American, foolish enough to try to screw the system, which he’s not familiar with…
He was caught and sent into a Turkish jail. Something he has never imagined that existed… let alone, to be held there. And as most of our parents may remember this movie, about the horror and the fear implanted at that time (1978)… still, the spirit of the movie is enough to have goose-flesh while watching it.
It’s true that we’ve seen enough cruelty, blood, and what not other perversities on the movies… more and more, alas Midnight Express stays classic! With the typical primary for it’s time, the movie divides the genre into two! With the blood freezing scenes from the prison, the way they live, the way the prisoners are been treated (and most of them are just stupid young people, who tried to take out some… drugs for themselves or they friends)…
Side by side with them, from time to time we can see children too, punished brutally in front of everyone (from the main warder). Yes, he was really a monster.

Here, the man (the naked, with the socks) hanging with his head down is our hero… Hayes. I told you about the tortures in the prison. Here he is been punished by the warder. But it won’t be good if I continue with the descriptions, since there won’t be any surprises in the movie.
Definitely the story is well made. Oliver Stone who wins an Oscar for screenplay, did his job more than well. Real story! I forgot to mention it? Yes, the movie is based on a real story… alas what happens in real life. With its release, the movie scares everyone and terrifies the audience, on a universal level. It causes a huge hit on the reputation (or at least the name) of Turkey. In the movie all Turkish are shown as fierce people, with animal instincts, vandals… Scandal, yes… which gives even more success to the movie. Guilt or a calumny, truth or not, the fact is that after Midnight Express many people have one in mind before a visit to Turkey.
Hayes himself gives an interview in 1999, where he confesses that a big part of the movie is not real. That not the whole Turkish society is like that, like the guards in the prison, or the security in the airport, or… every one of the Turkish authorities. “I’m not saying: Don’t go to Turkey!… I’m just advising you not to be so foolish like me, trying to carry out hashish…” – this is his official interview that I mentioned. And yes… years later Hayes comes back from Turkey and expresses his sincere apologies in front of the Turkish nation…
Restored or not, bad or good, the movie is a fact, and is worth watching. There really is something to see, about a will, about one preserved and scared character. About how the chance and the luck may not be on your side… and how you could catch the Midnight Express!

» translated by Ilienna

2 Comments

  1. Le_Grand_Elf says:

    “Среднощен експрес” - много отдавна чух инфо за този филм. После, като че известно време ме държеше страх да го гледам. В интерес на истината, сега не ми е толкова фрапиращ… мда, може би щото не съм на мястото на Били Хейс!

    Comment made on August 8, 2008 @ 3:50 pm

  2. » § « Cynical Speech™ » Глобусна щафетка тип “Пътешественик” says:

    [...] си за “Среднощен ескпрес” и колко трудно всъщност е бягството от [...]

    Pingback made on June 6, 2009 @ 10:22 am

» RSS feed for comments on this post.


Sorry, the comment form is closed at this time.