Fracture

October 15th, 2007 – 10:00 am
Tagged as: 2007, Collection

Антъни Хопкинс - удостоен с титлата Сър, заради големия си принос за киното, за невероятното си присъствие във всички свои филми, както и заради няколкото статуетки на Академията. Да, класен актьор. И за пореден път го виждаме превъплътил се много добре в своя герой… отново възрастен мъж, с определени способности (този път с уникална мисъл, поглед на нещата с повече от 3 стъпки пред “противниците си”).
Срещу него застава младият (непознат на повечето, или бегло познат) Райън Гослинг. Все повече и повече издигащ се в очите ми актьор, пробиващ, работещ здраво и също градящ характер на големия екран, пред обектива на режисьора, доказвайки че новото поколение на Холивуд има какво да покаже. Гослинг, с последно участие (преди Пропукване) в Наполовина Нелсън (Half Nelson), където той беше номиниран за Оскар, за главната си роля във филма. Жалко че не спечели (не че Форест Уитакър не заслужаваше, ама…). Нищо, пред него е бъдещето, силно ще се надявам ако не тази, следващата година да го удостоят с това призвание: Носител на Оскар. Та… някои може да са срещали Гослинг в Наполовина Нелсън, Дневникът (The Notebook), Остани (Stay) или пък един от ранните му - Твърда вяра (The Believer). Да, гледал съм ги всичките… и мога да кажа че филмите са страхотни. Наистина ми харесва играта му. А за тези, които обичат пикантериите… ако сте гледали преди 7-8 години, сериалите по FOX Kids (хехехех, и аз съм бил дете), там Гослинг се подвизаваше като посредствен герой (сваляч, или поне се опитваше) в тийнейджърската поредица Брейкър Хай. Абе гола вода беше сериалчето, ама то си беше повече образователно и за малките ;)
И така. В Пропукване имаме невероятно съперничество. На стария, сериозен, жесток (кой не знае Мълчанието на агнетата (The Silence of the Lambs)) и невероятно интелигентен Хопкинс и на младия, амбициозен, бързо разсъждаващ и упорит Гослинг.

Завръзката… жената на героя на Хопкинс, му изневерява. Нашият герой изчаква съпругата си да се прибере, и я застрелва в лицето… дааа, лошо… но това не спира до тук. Виждаме как Хопкинс, започва да стреля из къщата, да сменя и гори дрехите си, да се мие… какво ли още не. И накрая, се обажда в полицията. Идват големците, влиза един от тях (който “по случайност” се оказва пича, дето спи с жена му) и Антъни си признава… че е попревъртял и е гръмнал жена си.
Така… повече няма да ви разказвам, а може само да повторя слогана на филма: “Застрелях жена си. Докажи го!” Яко, а?!
И тук се намесва Гослинг. Героят му е повече от успешен прокурор в районния съд, с амбиции, готов за невероятно постижение за годините му, водещ прокурор в по-голяма фирма, с име. Всичко това хубаво, когато в последния момент, леко по принуда той подхваща уж лесния случай с обвинението на Хопкинс.
Започва играта! Игра на невероятни обрати, видими неспокойства, дръзки планове, и смели опити за научаване на истината.
Тези 2 часа бяха страхотни. Докато гледах филма, в началото си мислех как сега пък няма да го хванат. Та той си признава. Какво ли не се случи… и Хопкинс не се дава. Трудна задача за Гослинг, и наистина спирам дотук, за да не ви разваля кефа.

Хареса ми играта и на двамата, и макар че във филма се усеща силното присъствие на Хопкинс, това по никакъв начин не оставя Гослинг в сянката на големия актьор. Напротив. С умела игра, със специфика и (както вече споменах) изграден характер, или опит за превъплъщение… Райън застава редом с Антъни, и доказва че е перфектения за ролята и че избирането му е било правилната стъпка.
Насладете се на тази игра на високо интелигентно ниво, надлъгване, хващане за думата… защото в съдебната зала, всичко е важно. Невинен до доказване на противното… Гледайте Пропукване!

» back to top

Anthony Hopkins – honoured with the title Sir, for this great contribution for the cinema, for his incredible presence in all his movies, and also for his several Academy’s statuettes. Yes, actor from class! And we can see him once again how he reincarnates his character very well… again as old man, with certain abilities (this time with unique though, view over things by more that 3 steps in front of his “opponents”).
Standing against him is the young (unknown for most of you, or slightly known) Ryan Gosling. More and more rising in my esteem actor, breaking-through, hard-working and building character on the big screen, in front of the producer’s lens, proving that the new generation of Hollywood has something to show. With his last performance (before Fracture) in Half Nelson, Gosling was nominated for Oscar for his main lead in the movie. Too bad he didn’t win (not that Forest Whitaker didn’t deserve it, but…). Never mind, the future is in front him, I highly hope that he if not this year then next year they’ll honour him with this vocation: Oscar Winner. And… some of you may have seen Gosling in Half Nelson, The Notebook, Stay, or one of his early – The Believer. Yes, I’ve seen them all… and I can say that these movies are great. I really liked his play. For those of you who like juiciness… if you have watched 7-8 years ago the serials on FOX Kids (hehehe, I was a child too) there Gosling acted as mediocre character (womanizer, or at least he was trying) in the teenage series Breaker High. The serial was plain, but it was more educational for the young too ;)
And so. In Fracture we have an amazing rivalry. Of the old , serious, cruel (who hasn’t heard of The Silence of the Lambs) and the amazingly intelligent Hopkins and the young, ambitious, fast reasoning and preserving Gosling.

The inception of the action… the wife of Hopkins’ character cheats on him. Our hero waits his wife to come back home and shoots her in the face… yeah, bad… but this doesn’t end here. We can see how Hopkins starts shooting around the house, changing and burning his clothes, washing him self… and many more. And finally he calls the police. The cops come, one of them enters (who “coincidently” turns out to be the one that sleeps with his wife) and Anthony confesses… that he got mad and shot his wife.
So… I won’t tell you anything more, and I can just repeat the slogan of the movie: “I shot my wife… Prove it!” Cool, right?!
And here Gosling interferes. His character is more than successful attorney in the Regional court, with ambitions, prepared for an amazing achievement for his years, leading attorney in a bigger company, with name. All this is good when in the last moment, under duress he takes as if an easy case with the charge against Hopkins.
The game begins! A game of incredible twists, obvious uneasiness, bold plans and brave attends of learning the truth.
These 2 hours were incredible. In the beginning while I was watching the movie I was thinking how can they not catch him. He even confessed. Many things happened… and Hopkins was not giving up. A hard task for Gosling and I’m really stopping here, so that I don’t ruin your fun.

I liked the play of both actors, although the presence of Hopkins was very strong in the movie, this doesn’t leave Gosling in the shadow of the big actor. On the contrary. With skillful play, with specific character and (as I already mentioned) build up character, or attempt for transformation… Ryan stands together with Anthony and proves that he is perfect for this role and that he was the right step.
Enjoy this high level game, attempts to outwit the other, the meaning of the words… because in the court everything counts. Innocent till proved otherwise… Watch Fracture!

» translated by Ilienna

No Comments

No comments yet.

» RSS feed for comments on this post.


Sorry, the comment form is closed at this time.