The Kingdom

October 19th, 2007 – 5:43 pm
Tagged as: 2007, Collection

Петък, 20:45, CINEPLEX… така започна изживяването наречено Кралството (The Kingdom). Честно казано наскоро научих за този филм. Съвсем случайно, си браузвах нета и видях нов трейлър. Хм, проверих го, изглеждаше добре. Зачаках да го пуснат по кината, и воала наредих се на билетната каса. Типичния коментар на пича дето пише ревютата за Програмата този път не ме впечатли (както винаги). Този път беше умерено хаплив, и малко приканващ вниманието ти. Режисьор на филма е Питър Бърг. Мога да призная, че със всеки следващ филм той наистина гони върховете в режисурата. Спомням си първия път, когато го видях. Беше като актьор в едно посредствена комедия - Корки Романо. Слаба работа. После почна да се занимава по-сериозно, като режисьор. Мина през Добре дошли в Джунглата (The Rundown) със Скалата, участва в Collateral на Майкъл Ман (където пък се среща с Джейми Фокс, главен герой в сегашния му филм) и стигна до 2007, когато създава Кралството.

Филма започва много добре. Дори още с встъпителните надписи. Бърз поглед, с оригиналния визия, на историята за петрола и цялата лудост по него…
Стигаме до момента, в който лагер на американски работни, от петролна компания, е нападнат брутално от охраняващите ги полицаи и военни. Действието става в Саудитска Арабия, столицата Риад. Стрелба, убити… взрив! Наистина кофти гледка, и направо изтръпваш!
Атентата бива осуетен до известна степен. Но такъв е бил и първоначалния план… да не се увличам, макар че искам всичко да ви разкажа :) Новината отеква в САЩ, сред всички членове на ФБР. Екипът който иска да отиде в Саудитска Арабия, за да разбере подробности за конфликта и да намери виновника бива спиран от собствените си шефове. Кофти, налага се да действат сами, без подкрепа, и с риск да загинат без изобщо някой да съблюдава за живота им. Джейми Фокс, Крис Купър, Дженифър Гарнър и Джейсън Бейтман са групата нагърбила се с тежката и опасна задача. В Саудитска Арабия ги посреща лоялен и наистина великолепен защитник на реда - героя на Ашраф Баром (полковник Ал Гази). С негова помощ, и част от хората му, групата полека лека открива кой стои зад всичко това.

Филма беше на ниво, не само като добро поднасяне на геополитическите факти около кризата с петрола и неспособността за контрол над Изтока, а и като кинематография. Честно казано много повече ми хареса отколкото Сириана. Онзи филм беше почти 3 часа, като в първата 1/3 направо ми писна да гледам Мат Деймън… ами не ми е противен той, просто сценария и… незнам, един научно-популярен филм би бил по интригуващ. Да не говорим че Джордж Клуни трябваше да има по-голяма роля там. Както и да е. Към Кралството… Та редом с доброто поднасяне на фактите, суматохата, екшъна и терора не бяха спестени. Нямаше прекалено много пукотевица, и избиване на терористи. Но сцените бяха дирижирани перфектно. Имаше драма, имаше пресичане на интереси и мнения. Особено за кой е прав и кой не. Кой “заслужава” да умре, и изобщо има ли такова нещо като: “Аз решавам кой ще живее!”
Много симпатичен във филма ми беше полковник Ал Гази. Да, той помагаше на Джейми Фокс и компания. Ал Гази страшно ми напомняше за Жан Рено в Леон. Така и изглеждаше, разбиранията му бяха прости, но вярни. Беше по-готин от Джейми ;) Да, очакваше се да се впечатлим най-вече от него, уви, той остана на второ място. Преживях малко тежко края на филма (ще разберете защо)… Филма определено си струва гледането.
И 5 минути преди да вляза в кино-залата прочетох надписа от постера на филма: “Няма победители, само губещи”, което ми напомни моето отношение към войната и изобщо към военните конфликти, водещи единствено до собственото ни унищожение, а именно: “There are no winners in the real war…”
Приятно гледане !

» back to top

Friday, 20:45, CINEPLEX… this is how the experience called The Kingdom. Frankly speaking I recently found out about this movie. I was browsing in the internet and I saw new trailer by accident. Hm, I checked it, it looked nice. I waited for it to come to the cinemas, and voila I was queuing on the ticket office. The typical comment of the person that writes reviews in Programata wasn’t able to impress me this time (as usual). He was medium caustic this time and not so urging the attention. Producer of the movie is Peter Berg. I admit that with every movie he makes he is going towards the height of production. I remember the first time when I saw him. He was an actor in a mediocre comedy - Corky Romano. Poor result. Then he started working more serious as a producer. He passed by The Rundown with The Rock, he played in Michael Mann’s Collateral (where he meats Jamie Foxx, the main actor in this movie) and got to 2007 when he created The Kingdom.

The movie begins very well. Even from the opening captions. Fast sight, with original vision, of the story about petrol and the whole madness around it…
We come to the moment where a camp full of American workers from the petrol company is brutally attacked by the policemen and military that is guarding them. The action takes place in Saudi Arabia, the capital Riyadh. Shooting, dead… explosion! A really nasty sight and you could really make you shiver!
The assault was spoiled in a way. Bu that was the initial plan…let’s not get carried away, although I would like to tell you everything :) The news echoes in USA, along all the members in the FBI. The team that wants to go to Saudi Arabia to find out more details about the conflict and to find out whose fault it is, but gets stopped by their own managers. Terrible, they have to act alone, without help, and with a risk of dieing without even someone observing their lives. Jamie Foxx, Chris Cooper, Jennifer Garner and Jason Bateman are the team that takes on this hard and dangerous task. They are welcomed in Saudi Arabia by a loyal and really magnificent defender of the law – Ashraf Barhom’s character (colonel Al Ghazi). With his help and a part of his people, the team discovers bit by bit who is behind all this.

The movie was on level, not only a good presentation of the geological facts around the petrol crisis and the inability to control the East and as cinematography. Honestly I liked it more than Syriana. That movie was almost 3 hours, and in the first 1/3 I was sick of seeing Matt Damon… well not that I don’t like him, it’s just that the scenario… and I don’t know, a popular science movie would be more intriguing. Also George Clooney should have had a bigger part there. Whatever. To The Kingdom… so along the good placement of the fact, the confusion, the action and the terror were not put aside. There wasn’t too much crackle and killings of terrorists. And the scenes were managed perfectly. There was drama, there was interest and opinion crossings. Especially who is right and who is wrong. Who “deserves” to die and generally is there a thing like: “I decide who will live!”
For me Colonel Al Ghazi was very pleasant in the movie, he helped to Jamie Foxx and his team. Al Ghazi reminded me very much of Jean Reno in Leon. That’s how he looked, his views were simple, but true. He was cooler that Jamie ;) Yes, he was expecting us to be more impressed by him; alas he stands in second place. I experienced very difficult the end of the movie (you’ll find out why)… the movie is defiantly worth watching.
And 5 minutes before entering the movie-hall I read the slogan of the movie: “There are no winners, only losers”, which reminded me t my opinion about war and in general for all military conflicts leading only to our own destruction, and that is: “There are no winners in the real war…”
Nice watching !

» translated by Ilienna

No Comments

No comments yet.

» RSS feed for comments on this post.


Sorry, the comment form is closed at this time.