The Notebook

October 20th, 2007 – 11:12 pm
Tagged as: 2004, Collection

За първи път гледах филма преди… 2 години. Не го бях чувал въобще, нито за новелата по който е направен, нито режисьора - нищо. Единствено видях познатото лице на израстващия (тогава все още) Райън Гослинг (и ако следите предните ми постове, ще разберете че е един от любимите ми актьори). Та видях аз Гослинг, видях костюмите (т.е. че действието се развива в средата на миналия XX век) и понечих да го гледам. В подходящата компания де ;)
Оказа се уникално добър филм, за такъв подбор актьори (не е наблягано да се кипри със звезди, или пълни с оскари стари актьори). Беше заложено на младите, пробиващи актьори (и малко наистина стари ;) за запълване на екипа). Кастинга - перфектен! Но не само това направи филма достоен за гледане още един и още един път…
Романтика! Това е в основата на Тетрадката (да, така го превеждат). Започваме с възрастен мъж, четящ някаква история от тетрадка, на своя приятелка (явно) в старческия дом. И с напредване във филма, бавно или не, разбираме каква е тая история, защо я чете на нея… кои са те двамата и т.н.
Рейчъл МакАдамс партнира на Райън Гослинг, в главната женска роля. Срещал съм я тук там, по-разни лигави филми (имам предвид тийн комедии, където смисъла е далеч от основния замисъл на филма). Но в този филм, участието й е достойно. Добра стъпка!
Защо е подходящ филма ли?! Защото си падам по такива (да, опитах се да го препоръчам на приятел от Англия… и той каза: NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO… попитах го защо :) а той каза че не си падал по такива, дай му екшън… не знаех, предложих му го за редовната му събота вечер със съпругата му… помислих че малко романтика, ще ги изкефи… както и да е :))
Наскоро го гледах пак (преди 2 седмици… вече минаха, забавих се с поста си… работа). Много е хубав филма, емоционален. Ако си имате суийтхарт до вас, ще я заобичате още повече. Ако ли не, ще се присетите за любовта на живота ви, независимо колко далече е от вас… Много хубав филм. Не ми се изпада сега в романтични подробности, но двата часа с The Notebook напълно си заслужават.

» back to top

The first time I watched the movie was… 2 years ago. I haven’t heard of it, or the novel it was based on, or the produces – nothing. I familiar only with the face of the growing (at that time) Ryan Gosling (and if you follow my last posts you’ll understand that he’s one of my favorite actors). So I saw Gosling, I saw the costumes (i.e. that the action is in the middle of the last XX century) and started watching it. I the right company that is ;)
It turned out to be a really good movie for such a good choice of actors (there was no stress with a lot of stars or full with Oscars old actors). The state was on the young, breaking actors (and few really old ;) for filling the team). The casting – perfect! But this was not the only thing that made the movie worth watching again and again…
Romance! This is the basics of The Notebook. We begin with an old man, reading a story from a notebook to a girlfriend (obviously) in the rest home. In the progress of the movie, slowly or not, we understand what the story is, why is he reading it to her… who are they and so on.
Rachel McAdams is partnering to Ryan Gosling in the main female role. I have seen her here and there, in some sloppy movies (I mean teen comedies where the meaning is far from the main idea of the movie). But in this movie her role is fitting. Good step!
Why is the movie worth?! Because I like such movies (yes, I tried to recommend it to a friend in England… and he said: NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO… I asked him why :) and he said that he doesn’t like such movies, give him action… I didn’t know, I offered this to him for his regular Saturday evening with his wife… I though that I little romance would be pleased with it… whatever :))
I recently watched it again (2 weeks ago… they are gone, I was late with my post… work). The movie is very good, emotional. If you have a sweetheart next to you, you’ll love her even more. If not, you’ll think of the love of your life, no matter how far away is it. Very good movie. I don’t want to get into romantic details, but the two hours with The Notebook are absolutely worth it.

» translated by Ilienna

No Comments

No comments yet.

» RSS feed for comments on this post.


Sorry, the comment form is closed at this time.