American Gangster

November 13th, 2007 – 10:56 am
Tagged as: 2007, Collection

Уау! Ридли Скот, повече познат ни от филми като Гладиатор, Небесно царство, Блек Хоук, Редник Джейн (все яки, военни, епични филми) сега се изявява в малко далечен за него жанр. А именно, Американски гангстер, филм по истински гангстерски събития, и то не от толкова далечното минало (е за мене си е далечно, не съм бил роден в края на 60-те, но все пак - не е като за Капоне). Въпреки това, мога да ви кажа че режисьора успешно и умело е успял да ни разкаже историята за могъщия харлемски гангстер Франк Лукас.
Във филма за главни герои са избрани великолепните Дензъл Уошингтън (Франк Лукас) и гладиатора Ръсел Кроу (Ричи Робъртс). Сега да ви кажа малко за тези в скобите. Първия го споменах вече, голяма работа е бил, извозил е какви ли не гангстери и подрастващи престъпници на времето. Чак да му падам на колене и да му се кланям, няма щото си е наркодилър, престъпник, но много събуден, умен и… достатъчно брутален и непукист, че да размаже нечий мозък посред бял ден, на улицата. Лудо! А за втория, Ричи Робъртс… той е по-готиния, той е добрия ;) Героя на Ръсел е полицай, най-честния и неподаващ се на корупция, за когото някога сте чували (и вероятно ще чуете). Голяма скица, бие, чука и арестува! А и не е глупав!
Накратко за историята… проследяваме тази на Франк Лукас, как става голяма клечка в престъпния свят на Ню Йорк (като основно си стои в Харлем, но набиращ такова влияние, че е способен да покори цяла гангстерска Америка…). Как се оказва достатъчно умен и тарикат, че да подкопае нарко-пазара на своите конкуренти, внасяйки 100% чиста дрога, от самия източник, дълбоко от джунглите на Азия. Възползвайки се от военното положение там, хитрият му план да използва самолетите на САЩ за транспорт (нелегално естествено) се осъществява. Големия риск, който той предприема се увенчава с успех.
Паралелно с тази история, следим и части от безпрецедентния живот на Ричи Робъртс. Неподаващ се на каквото и да е изкушение, със собствени лични проблеми, но с достатъчно хъс че да спре всеки който си мисли че е над закона. И докато той се бори с бившата си за попечителство над детето си, запълва нощите с по някоя стюардеса или адвокатка, ходи на нощни лекции по право… се заплита неволно в случая на Франк Лукас. По скоро, като един (или може би единствен) честен полицай той е поставен на чело на спец отряд, който да се набута между шамарите, и да разкаже играта на престъпния нарко свят.
Всичко това много интересно поднесено. С доза хумор на места, с доза кървави моменти (не прекалено естествено), с много добри изпълнения както на Дензъл така и на Ръсел. Драматични моменти от време на време… например, когато си мислите че Франк Лукас е бил печен, и му симпатизирате… и го гледате как се гощава с цялата си рода на една голяма софра, за Денят на благотворителността, следващия кадър е… от някаква синьо-сива баня, полутъмна… и виждате как младо момиче се надрусва до смърт с тази негова чиста дрога… или друго с прерязани бедрени вени… или малко детенце ревящо близо до мъртвата си майка, поела свръх-доза… грозна гледка! Точно тогава режисьора ви рита по задника и ви напомня, коя е страната на която трябва да симпатизирате… и че нито едно престъпление не остава ненаказано.
Ще видите един гангстерски филм, но не в стила на Скорсезе, а в този на Ридли Скот. И да, прави сте, онзи готин епичен стил ще го усетите и тук. Само че този път действието е истинско, на не много години назад от настоящето. Страхотно поднесена история, която определено заслужава гледането.
А финалът… о финалът е много добър, но какъв е и защо мисля че е много добър… няма да ви разказвам, хехехе… трябва вие сами да го усетите! По-хубаво чувство ще ви остави.
Приятно гледане !

» back to top

Wow! Ridley Scott, know to us from movies like Gladiator, Kingdom of Heaven, Black Hawk Down, G.I. Jane (all of them are cool, military, epic movies) is now showing in a genre that is bit away from him. Namely, American Gangster, a movie based on real gangster events which happened not to so long ago (well, for me it was long ago, because I was not born in the end of the 60s, but after all – it’s not about Capone). However I can say that the producer successfully and skillfully managed to tell the story of the mighty Harlem gangster Frank Lucas.
In the movie for the main roles are chosen the magnificent Denzel Washington (Frank Lucas) and the gladiator Russell Crowe (Richie Roberts). I’ll tell you now more about the ones in the brackets. The first as I already mentioned was a big shot and he drove around all kinds of gangsters and the coming criminal generations at that time. I’m not going fall on my knees for him and bow to him, I won’t because he was a drug dealer, a criminal, but he is very bright, clever and… brutal and nonchalant enough so that he could crush someone’s brain on the street in the middle of the day. Crazy! And for the second, Richie Roberts… he is the cooler, he is the good guy ;) Russell’s character is a cop, the most honest and uncorrupted you’ve ever heard of (or ever will hear). He’s quite a character, beating, fucking and arresting! And he is not stupid!
Briefly following the story… of Frank Lucas, how he becomes a big shot in New York’s criminal world (which is mainly on Harlem, but gaining such influence that is able to conquer the whole gangster America…). How he comes to be clever enough and slicker that he undermines the narco market of his competitors, importing 100% pure coke, from the source itself, deep in the jungles of Asia. Taking advantage of the military situation there, his clever plan is to use the USA planes for transportation (illegally of course) is clever plan is fulfilled. The huge risk that he takes is crowned with success.
Parallel to this story, we can also see part from the unprecedented life of Richie Roberts. Unsuspectible to temptation at any kind, with problems of his own, but with enough gusto to stop everyone who thinks he’s above the law. And while he is struggling with his ex-wife for the custody over his child, he is filling up his nights with some stewardess or a lawyer; he takes evening law classes… he accidentally gets involved in the Frank Lucas’ case. More likely as one (or may be the only) hones cop he is put in charge of a special squad which is going to worm in the way and is going to show who’s the boss to the narco world.
All this is very well served. With a bit of humor in some places; with a bit of bloody moments (not to realistic); with a lot of good acting from Denzel as well as from Russell. From time to time there are dramatic moments… for example, when you think that Frank is a cool guy and you sympathize him… and you see him eating with his whole family on a big table for Thanksgiving, the next scene is… from a blue-grey bathroom, semi gloomy… and you can see how a young girl cranks up to death with his pure coke… or another with cut femoral veins… or a small child crying next to her dead mother who took over dose… ugly sight! That’s when the producer kicks you in the ass and reminds you which side you should have sympathized… and that no crime stays unpunished.
You will see one gangster movie, and not in Scorsese’s style, but in the style of Ridley Scott. And yes, you’re right; you will feel that cool epic style in here as well. Only this time it will be real, not too far away from now. Amazingly served story which is definitely worth it.
And the final… oh the final is very good, but what is it and why I think that it is very good… I won’t tell you, hehehe… you need to feel it yourselves! It will leave you with a better feeling.
Have a nice watch !

» translated by Ilienna

No Comments

No comments yet.

» RSS feed for comments on this post.


Sorry, the comment form is closed at this time.