The Shadow

November 21st, 2007 – 3:39 pm
Tagged as: 1994, Collection

Сянката - с участието на Алек Болдуин, Джон Лоун, Пенелъпи Ан Милър, Иън МакКелън, Тим Къри. Едно филмово произведение от вече… далечната 1994 година. Но със страшно добра концепция, сценарий, режисура, операторско виждане. Оригиналната идея е заимствана от комиксите от средата на миналия век. Сянката е по-малко супер герой от повече познатите ни Супермен, Батман или пък Спайдърмен. Той е просто човек с невероятни психически способности. Владеещ телепатия, контрол над човешкия ум, абе голяма умствена работа.
Добрия е изигран от Алек Болдуин. Той е Инг Ко (познат сред тъмните среди) и също като Ламонт Кранстън, бохем, живеещ си волно, безгрижно… но вечер бдящ над Ню Йорк, заплаха за престъпния свят. Борещ се с тъмното си минало, със сянката си… с тъмната си същност. Не спящ, в очакване дори когато се опитва да го направи. Трудно му е ;) Както ще забележите с напредването във филма.
За да му се разнообрази живота обаче той среща Марго Лейн (героинята на Пенелъпи Ан Милър). Да!

Страхотна е! Всъщност тяхната среща съвсем не е случайна както ще се окаже. Просто почакайте, за да видите по какъв интересен начин ще им се преплетат съдбите. Намесен е и бащата - Райнхард Лейн (в изпълнение на Иън МакКелън). Симпатичен, отнесен учен, с голям мозък и множество недостатъци. Работещ над някакво адско чудо под крилото на военните. И всичко това не е достатъчно. В града пристига Той - Хан Шиуан (Джон Лоун), последния потомък на Чингис Хан (е така е само за филма де, няма такъв наследник). Със способности като на Сянката, но с повече черни и безскрупулни мисли отколкото добрия ни герой. Готов да наложи тиранията си, с желание да завземе целия свят (нещо което предшественика му не е успял).

И така, главните герои са налице. Историйката си я бива. Филмът съм го гледал толкова много пъти… и все още си остава един от фаворитите ми. Не само като се загледате в доброто изпълнение на ефектите, в интересния и увличащ сценарий. Разните дребнички детайли. Както вече споменах има и добър оператор на лице. От време на време ще се удивлявате от странната визия, и начина на показване на събитията под определен ъгъл. Истинско филмово удоволствие. И това не е всичко - музиката както винаги, или по-скоро озвучението. Навяващо добра мистика, работейки си с чувствата ви и цялоството усещане и възприятие. Потопите ли се във филма, още от начало, до края ще си тръпнете в очакване и ще следите с интерес историята.

С всяко гледане си припомням забавните и култови моменти от филма, също така от време на време откривам нови и нови… със сигурност Сянката не е от филмите, които ще гледате един път и дотам. Увлечението е по-голямо от вашата ангажираност. Когато останете сами и нямате какво да правите, подсъзнателно си мислите за сянката си… а това малко или много, рано или късно ще ви навее на мисълта за филма. Ами щом имате свободно време, гледайте го! Седмото изкуство е за това, да му се наслаждаваме… гледайки отново и отново едни от най-добрите му произведения!

» back to top

The Shadow – starring Alec Baldwin, John Lone, Penelope Ann Miller, Ian McKellen, Tim Curry. One movie production from the yet… distant year 1994. But it has a very deep conception, screenplay, producing, the camera sight. The original idea is taken from comic books from the middle of the last century. The Shadow is a less superhero from most of the well-known Superman, Batman or even Spiderman. He is just human with incredible mental abilities. Having the use of telepathy, control over human brain, all big brain stuff.
The good guy is played form Alec Baldwin. He is Ing Ko (known in the dark circles) and also as Lamont Cranston, a bohemian, living a freely, careless… but watching over New York, a threat for the criminal world. Fighting with his dark past, with his shadow… with his dark side. Not sleeping, in expectation even when he is trying to do so. It’s hard for him ;) as you will see in progress of the movie.
But for making his life have more variеd he meets Margo Lane (Penelope Ann Miller’s character). Yes!

She is amazing! As a matter of fact their meeting is not a coincidence as it turns out. Just wait and you’ll see what interesting way their fait would interweave. The father is also involved - Reinhardt Lane (played by Ian McKellen). Nice, absent-minded professor, with a big brain and a number of blemishes. He’s working on some kind of a invention from hell under the military protection. And all this is now enough. He arrives in to town – Shiwan Khan (John Lone), the last descendent of Genghis Khan (well this is just in the film, there is no such descendent). With the same abilities as The Shadow, but with more dark and unscrupulous thoughts than our good guy. He is prepared to lay his tyranny, with a wish to conquer the whole world (something that his predecessor didn’t achieve).

And so, these are our main characters. The story is worth it. I’ve seen this movie so many times… and it’s still one of my favorites. Not only when you pay attention to the good realization of the effects, in the interesting and fascinating screenplay. All the small details. As I already mention there is also a good cameraman. You would be surprised from time to time of the operator’s vision and the way to show the events in a certain angle. A true movie pleasure. And this is not all – the music as always or more better the sounding. Suggesting a good mystery, playing with your feelings and your whole sense and perception. If you dive into the movie, from the very beginning until the en you will shiver in expectation and you will watch the story with interest.

Every time I watch it, I remind myself the funny and the emblematic moments form the movie, as well as I find new ones… no doubt The Shadow is not form the movie that you’ll see just once and that’s it. The attractiveness is bigger than your engagement. When you are alone and you don’t have anything to do, you subconsciously think of your shadow… and this more or less, sooner or later will take your thoughts to the movie. Well if you have the spare time, watch it! The seventh art is made to be enjoyed… watching again and again one of it’s best creations!

» translated by Ilienna

No Comments

No comments yet.

» RSS feed for comments on this post.


Sorry, the comment form is closed at this time.