Eastern Promises

November 24th, 2007 – 6:03 pm
Tagged as: 2007, Collection

Преди месец (може и повече) попаднах на трейлъра на Eastern Promises. Не го бях чувал, но след като проверих в IMDB се оказа че рилийза му в САЩ е бил на 21ви Септември… което страшно ме учуди, защото филма изглеждаше добър, а никъде никой не беше отронвал и думичка за него. Камо ли пък че ще идва на големия екран. И така… до вчера, когато ровейки си из нета, видях че го има, и то с достатъчно добро качество, че да го изгледам (по кината - нищо!).
Виго Мортенсен, Венсан Касел и Наоми Уотс във филма на Дейвид Кроненбърг - Източни обещания (така беше преведено заглавието, виждате за момента е буквално). Филм разказващ кратката (но потресаваща) история на група мафиоти, от руски (някои дори чеченски) произход, напуснали студена Русия (бягайки от КГБ, врагове, или кого ли още не желаещ смъртта им), и заселили се в добрия стар Лондон. Филма втрещява още с първите си 5 минути, когато виждаме как човешки живот може да бъде отнет за секунда, по един от най-бруталните начини. Също така, как младо момиче пристъпва в аптека, боса, с рани по краката, молеща за помощ… и какво ли още не… спирам до тук!
Режисьорът: Дейвид Кроненбърг - уау! да, познат ни от A History of Violence и Crash… два филма, с особен стил на изказване основната идея. Спомням си по-добре Crash отколкото другия (в който Виго Мортенсен отново е главен герой). Та в този Crash… действието вървеше много уплетено. Първичността на събията впечатляваше. Избора на решенията на героите също. Точно тъмен и мрачен стил, изкуството на Кроненбърг. Наистина действащо депресиращо… показващ истината по един особено побъркващ начин.
Музиката: Хауърд Шор - драматично звучене, награден с 3 Оскара. Благодарение на музиката във филма, негово творение, дори за миг няма да се почувствате сигурен, спокоен, на топло… или без да усещате драмата. Музиката винаги има огромно влияние, докато гледаш някой филм. Кроненбърг и преди е работил с Шор, и добре са си паснали. Не случайно е бил избран и за Източни обещания.

Актьорите: Виго Мортенсен (трилогията Властелинът на пръстените) - перфектно пасващ си за ролята на Шофьора (както непрекъснато повтаря героят му). Най-близо до всичко, което се случва, с най-много тайни в очите, с най-много мистерия в действията. Безскрупулен на моменти (просто ще се учудите от решенията на сценариста) и напълно хладнокръвен. Смразяващ кръвта, дори само със студения си поглед. Поглед постоянно напомнящ ни за името на филма, и за студената и тъмна история на руската мафия…
Венсан Касел - този симпатичен, кривонос френски актьор. Да, готин е, и Моника Белучи за това си го харесва, но във всички филми в които сме го гледали, няма как да не си спомним играта му, или ролята му. Доберман, Необратимо, Пурпурните реки… И тук, подобно на героя на Виго, Венсан Касел е студена личност, глупав в действията си на моменти, но с достатъчно влияние че да бъде отговорен за смъртта на еди кой си.
Наоми Уотс - познавате я… Предизвестена смърт, Мълхоланд Драйв, 21 грама, Остани… все филми, с високо психологическо влияние. Все филми, които те карат да се чувстваш не на място в този свят, или най-малкото да ти изчистят главата от глупостите, и да те накарат да помислиш за нещо наистина сериозно. Тук тя е в ролята на акушерка, в лондонска болница, имаща полу руски произход, живееща с майка си и чичо си (бивш възпитаник на КГБ).
Съдбите на тримата се преплитат, когато Аня (героинята на Уотс) приема младото момиче (от аптеката), изражда бебето… но губи майката. Намира малък дневник, съдържащ драматична човешка история… водеща я до вратите на руски ресторант, насред Лондон, притежание на бащата на Кирил (героя на Касел). Тогава срещаме и Николай (Мортенсен) за първи път, шофьорът…
И така… мисля, че ви въдедох достатъчно в историята, кой какво прави, кой кой е, защо (може би!?), останалото зависи от вас. Филмът е достоен за уважение, и както коментирах с приятел, ако Дензъл Уошингтън бъде номиниран за Оскар, за изпълнението си в Американски гангстер, то Виго Мортенсен заслужава тази номинация (а и спечелването на наградата) за ролята си в Източни обещания.

» back to top

A month ago (may be even more) I came across the trailer of Eastern Promises. I’ve never heard of it, but after I’ve checked IMDB is turned out the release in USA was on September 21st… which surprised me very much, because the film looked good, and nowhere no one brought a word about it. What’s left of it coming on the big screen. And so… till last night, while grubbing among the net, I saw it existed and of high-quality enough for me to watch it (there was nothing over the cinemas!).
Viggo Mortensen, Vincent Cassel and Naomi Watts in the David Cronenberg’s movie – Eastern Promises (the title was translated literally at the moment). A movie telling the short (but shocking) story of a group of gangsters, with a Russian (some of them even Chechen) origin, that left the cold Russia (running away from KGB, enemies or everyone that wishes their death), and settled in the good old London. The movie stuns us from the first 5 minutes, when we see how someone’s life can be taken away for a second in one of the most brutal ways. Also how a young girl comes into a pharmacy, barefoot, with wounds on her feet, begging for help… and all sorts of things… I stop here!
The producer: David Cronenberg – wow! yeah, known to us from A History of Violence and Crash… two movies with a specific ways of expressing the main idea. I remember Crash better then the other (where Viggo Mortensen is again in the main role). So in the movie Crash… the action goes really mixed up. The primitiveness of the events was remarkable. The choices of the characters too. The exact dark and gloomy style, the art of Cronenberg. It really makes you feel depressed… showing the truth in a strangely driving mad way.
The music: Howard Shore – a dramatically sounding, awarded with 3 Oscars. Thanks to the music in the movie, his creation, you won’t feel safe even for a moment, calm, warm… or without feeling the drama. The music always has a bgi influence while you watch a movie. Just as before Cronenberg worked with Shore and they fit well. It was not a coincidence that He was not chosen for Eastern Promises.

The actors: Viggo Mortensen (the trilogy The Lord of the Rings) – a perfect fit for the role of the Driver (as his character always repeats). Closest to everything that is happening, with most secrets in his eyes, with most mystery in his actions. Unprincipled in some moments (you’ll be surprised from the producer’s decisions) and completely calm. Blood freezing even only with his cold look. A look that always remind us of the name of the movie and for the cold and dark story of the Russian mafia…
Vincent Cassel – this nice French actor with hooked nose. Yes, he’s cool and that’s why Monica Bellucci likes him, but in all the movies we’ve seen him there’s no way to forget his play or his roles. Dobermann, Irréversible, The Crimson Rivers (Les Rivières Pourpres)… Here, similar to Viggo’s character Vincent Cassel is a cold personality, in moments with stupid actions, but with enough influence to be responsible for the death of who-ever.
Naomi Watts – you know her… The Ring, Mulholland Dr., 21 Grams, Stay… they are all movies with big psychological influence. They are all movies which make you feel misplaced in this world or at least clear your head from the nonsense, and make you think over the things really seriously.
Here she is in the role maternity nurse in a London hospital, with a half Russian origin, living with her mother and uncle (ex alumnus of KGB).
The faiths of the three interweave when Anna (Watts’ character) takes the young girl (from the pharmacy) and gives birth to her child… but looses the mother. She fids a journal containing a dramatic human story… the story takes her to the doors of a Russian restaurant, in the middle of London, owned by the father of Kirill (Cassel’s character). Then we meet Nicolai (Mortensen) for the first time, the driver…
And so… I think that I showed you in enough in the story, who’s doing what, who’s who, why (maybe!?), but the rest is up to you. The movie is worth the respect, and as I comment it with a friend, if Denzel Washington is nominated for an Oscar for his act in American Gangster, then Viggo Mortensen deserves this nomination (and the winning of the award) for his role in Eastern Promises.

» translated by Ilienna

No Comments

No comments yet.

» RSS feed for comments on this post.


Sorry, the comment form is closed at this time.