Collateral

December 27th, 2007 – 9:01 pm
Tagged as: 2004, Collection

Тъй като днес реших да си припомня The Kingdom (готино е, заслужава си пак гледането), и пак се радвах на коравия и безкомпромисен характер на Джейми Фокс, ето на че се сетих за филмът Collateral (Съучастникът), където той партнира на Том Круз. Филм от преди 3 години, на режисьора Майкъл Ман. Нека всички замълчим за 10 секунди и да си припомним поне една сцена от H.E.A.T (ЖЕГА), един от най-добрите филми, които някога съм гледал, направен с толкова майсторлък, че думите ми секват. Намерих си филма, нагласих саунда и хайде… Стилът на Майкъл Ман си личеше във всяка сцена. Във всяка една гледна точка на действието. Началото е доста отпускащо, показващо героите ни, и най-вече словоохотливия Джейми Фокс. Забавно е да го следиш в ролята му на таксиметров шофьор, как си говори или просто слуша другите. Как задяваше героинята на Джейда Пинкет Смит… доста добро (не случайно за тукашното му изпълнение е номиниран за Оскар, поддържаща роля).

Във филма имаше много добри моменти. Както като разговори, събития, визия, така и като саунд, напрегнати моменти, съспенс, трилъра си е трилър. Ами да, трилър е, все пак Том Круз си беше хладнокръвен убиец. Усмихна се много малко пъти, и то беше когато самият той иронизираше нещата. Но с тази сива (сребриста) коса, и този костюм, с улегналия показалец на спусъка на пистолета му, съвсем не беше смешен. Напълно сериозен и непоколебим. Бях негативно настроен, че Круз ще се е справил с ролята си, обаче се оказах в грешка. Добър беше! Заради режисура ли, заради това че наистина е класен актьор, не знам… но се е справил ;)
Говорим за стила на Майкъл Ман - да, имаше и екшън, с добро озвучение. Не много! Премерено, но с класа естествено, не е нужно да хвърчат сума си гилзи и да ни се продънват ушите (не че искам да кажа нещо лошо за ЖЕГА, не ме разбирайте погрешно, сцената там… след банката! Върхът!). Дам, както виждате доста сравнявам с ЖЕГА. Поради факта, че всеки следващ филм на същия режисьор, ще бъде сравняван с него. За мен той е най-добрият, и имах големи надежди за Маями Вайс. Уви, последния се оказа… Маями заспиВайс… слаба работа. Но се радвам поне, че Съучастникът заема достойно място до хитовия ЖЕГА.

» back to top

Because I decided to remind myself The Kingdom (it’s cool, I deserves to be watched again) and I enjoyed the hard and uncompromising character of Jamie Foxx, I also remembered about the movie Collateral, where he is partnering Tom Cruise. The movie is from 3 years ago, by the producer Michael Mann. Let’s all be silent for a moment and remind ourselves a scene from H.E.A.T, one of the best movies that I’ve ever watched made so skilfully that I loose the gift of speech. I found the movie, I set up the sound and go… the style of Michael Mann could be felt from every scene. In each and every point of view. The beginning was relaxing, showing us the characters and mostly the talkative Jamie Foxx. It was fun watching him in his role as a taxi driver, how he talks or just listens to the others. How he flirted with Jada Pinkett Smith’s character… quite good (it wasn’t a coincidence that they nominated him for an Oscar for supporting role).

There were a lot of really good moments in the movie. For conversations, events, vision, as well as for sound, intense moments, suspense, the thriller is a thriller. Well yeah, it’s a thriller, after all Tom Cruise was a coldblooded killer. He smiled just a few times, and only when he was speaking ironically about things. With that grey (silver) hair, and that suit, with the resting on the trigger index finger, he was not funny at all. Absolutely serious and unshakable. I was negative that Cruise could handle with the role, but I was wrong. He was good! Was it because of the producing, was it because he is an actor with class, I don’t know… but he made it ;)
We’re talking about Michael Mann’s style here – yes, there was action too, with good sounding. Not much! Measured, but with class f course, there’s no need to have hundreds of cartridges flying around so that our ears hurt (not that I say something bad about H.E.A.T, don’t get me wrong, the scene there… after the bank! Cool!). Yeah, as you can see I compare it a lot to H.E.A.T Because every new movie from the same producer will be compared to it. For this is the best, and I had big expectations about Miami Vice. Alas, that one turned out to be… Miami go-to-sleep-Vice… poor work. But I’m glad that Collateral takes a worthy place next to the hit H.E.A.T

» translated by Ilienna

No Comments

No comments yet.

» RSS feed for comments on this post.


Sorry, the comment form is closed at this time.