Die Hard With A Vengeance

December 29th, 2007 – 7:41 pm
Tagged as: 1995, Collection

Още едно златно парче, от миналия век. Умирай трудно: В истинския смисъл на думата (Умирай трудно 3). Продължение на хитовите блокбастъри от 10-на години преди това, пак с участието на Брус Уилис, на режисьора Джон МакТиърнън. Най-добрата част от всичките (включително и след излизането на четвъртата част тази година - Live Free or Die Hard). Любим филм навремето, преди да открия по-стойностните обаче. Но и днес, продължавам все така да му се кефя. И на екшън сцените, и на култовите лафове, на всичко. За един киноманиак, познаването на четирилогията Умирай трудно е задължителна. Веднъж да го гледате, ще си запечатите образа на Джон МакЛейн, тичащ по потник, целия в смазка и кръв, готов да разкатае лошите. И този път те са от немски произход. Хубавото е че правят връзка с първа част (когато Ханс Грубер (Алан Рикман) беше метнат от небостъргача Накатоми). Тук брат му - Саймън Грубер (Джеръми Айрънс) идва да направи живота на МакЛейн възможно най-трудния. Оттам и подзаглавието на филма - В истинския смисъл на думата (With a Vengeance).

Партньор на МакЛейн, и незаменим образ, е Зевс, изигран от Самюъл Л. Джаксън. Уникален образ! Невероятно поведение, реплики, изпълнение. Разсмива отвсякъде с непорочната си откровеност и расистко държание. Да, ще го видите в ролята на чернокож, за когото белите са невероятен враг. И през цялото време ще се удивлявате, защото това обикновено не се среща (странно е…).
Екшъна е на високо ниво. Има толкова готини сцени, с такива… кървави моменти, че ще се изплезите пред екрана, с усмивка. Естествено колкото и бой да яде нашето момче, винаги лошите го отнасят накрая. А и няма как, не може да убиеш господин Умирай трудно! Оцелял е след толкова мазане по филмовите екрани, че сега ли.

Ще се израдвате на непрекъсната динамика, на цялата гонитба, преследване, ходене по свирката на “Саймън казва”. Не само че го биеше главата през целия филм, заради седмичното препиване, ами и тоя Саймън го сцепва от загадки, главоблъсканици, които без Зевс, нямаше как да се оправи. При неподчинение следва БУМ! на оживено място. “Саймън казва: Лейтенант МакЛейн и Самарянинът да бъдат в 10:20 на метро спирката на Уолстрийт, до будката за вестници”, и се почва…
Уникално, наистина! Енергичен филм, гледан от мен безброй пъти (е не колкото 13-ят войн, но все пак… и интересното е че, Джон МакТиърнън винаги създава филми, които се гледат ли гледат, без да писват). Браво! Приятно гледане и… Yupieee-ky-ey, mother fucker!

» back to top

Another gold piece, from the last century. Die Hard: With a Vengeance. A sequence of the hit blockbusters from 10 years ago, again starring Bruce Willis, and the director John McTierman. The best part of all (including the after the release of the forth last part this year – Live Free or Die Hard). A favourite movie at that time, before I discover more valuable. But even now I continue to enjoy it in the same way. And the action scenes, and the cool jokes, everything. For a cinemaniac, knowing the tetralogy Die Hard is mandatory. If you watch once, you’ll seal the picture of John McTierman, running wearing a vest, covered all in grease and blood, prepared to kick the ass of the bad guys. And this time they are with German origin. The god thing is that they make link with the first part (when Hans Gruber (Alan Rickman) was thrown out of the skyscraper Nakatomi). Here, his brother – Simon Gruber (Jeremy Irons) comes to make McClane’s life as hard as possible. And this is where the subtitle of the movie – in the real meaning of the word (With a Vengeance).

Partnering to McClane, and an irreplaceable character is Zeus, played by Samuel L. Jackson. Truly unique character! Amazing attitude, lines, act. Makes you laugh with his taintless honesty and racist behaviour. Yes, you’ll se him in the role of a Blackman for who the white are an incredible enemy. And during the whole time you’ll be surprised because this is not very common (it’s odd…).
The action is on a high level. There are so many cool scenes, with such… bloody moments that you’re tongue will fall to the floor in front of the screen, with a smile. Of course no matter how much punches our guy gets, the bad always get what they deserve. And just how, you can’t kill Mr. Die Hard! He survived after so much squashing on the movie screen, so what’s left for now.

You’ll enjoy an incredible dynamics, the hole chase, pursue, the playing “Simon says” game. Not only his head hearted though the whole movie because of the weekly drinking, but also this Simon gives him riddles, brainteasers, which without Zeus he would not handle. Disordering leads to BOOM! on public places. “Simon says: Lt McClane and the Samaritan to be at Wall Street metro station at 10:20 next to the news kiosk”, and it starts…
Truly unique! Energetic movie, which I watched hundreds of times (well not as much as The 13th Warrior, but still… and the interesting thing is that John McTierman always creates movies which are watched oven and over, without getting boring). Bravo! Nice watching and… Yupieee-ky-ey, mother fucker!

» translated by Ilienna

No Comments

No comments yet.

» RSS feed for comments on this post.


Sorry, the comment form is closed at this time.