Loaded Weapon 1

December 30th, 2007 – 4:20 pm
Tagged as: 1993, Collection

Охо! Ще ме питате откъде го изкопах тоя филм?! Повечето от вас може би за първи път го чуват, други се сещат за какво става въпрос, трети го бъркат с друг филм… четвърти незнам си какво, пети като мен го гледат за пореден път, за да си припомнят какво се нарича хубава пародия. Заредено оръжие 1 - Да! Филм на компанията National Lampoon’s, доста преди да се превърнат в производител на не толкова добри тийн-комедии (изключение прави Ван Уайлдър, което си е много добро филмче).
И така, Емилио Естевез, Самюъл Л. Джаксън, Джон Ловиц, Кейти Айрлънд, Уилям Шатнър, Тим Къри и редица други известни и неизвестни акьори, превъплътени в най-различни образи от познати култови филми. Споменах пародия - защото филмът е точно това. Да се посмеем над другите, сериозни филми, като ги видим през образа на сержант Джак Колт (Естевез) и сержант Уес Лугър (звучи като Лузър - загубеняк, нали… хехехе, на едно място във филма го бъркат).

Основно филмът се базира на класиката Смъртоносно оръжиеМел Гибсън и Дани Глоувър). Но заедно с него са застъпени още много други, заслужаващи почит филми, като Първичен инстинкт или пък Мълчанието на агнетата. Има много забавни моменти из филма, със сигурност при първото гледане ще се смеете много, няма да забележите някои, други пък може да ви се сторят банални и не толкова интересни. Но за мен пародиите винаги са били предизвикателство, щото много обичам киното, и колко ли филми съм изгледал… незнам и аз. Та, предизвикателство, за моята памет - а това откъде беше, а това?! Ами това?! И така - забавно е ;)
А и няма да отречете, че е смешно героя на Самюъл Л. Джаксън да крещи по мегафона на китайски… да се учудва, да поглежда уреда, където вижда Made in China и да се провикне: “Дайте ми нещо дето е правено в САЩ, моля!”. И още много дребни, но много весели моменти.

Така че, ако имате свободно време, час и половина, не ви трябва кой знае колко повече… намерете филма и се отпуснете, гледайки една забавна комедия… от преди повече от 14 години, но със същата доза хумор, ирония и пародийно майсторство. Енджой!

» back to top

Oho! You’ll ask me where did I get this movie from?! Most of you might have heard of it for the first time, others might remember what its about, others might confuse it with another movie… others might whatever, others just as me watched it once again, just to remind themselves what good parody means. Loaded Weapon 1 – Yes! A movie made by the film company National Lampoon’s long before they become a producers of many not so good teen comedies (except for Van Wilder which is a very good movie).
And so, Emilio Estevez, Samuel L. Jackson, Jon Lovitz, Kathy Ireland, William Shatner, Tim Curry and many more famous and infamous actors, transformed into various characters from familiar famous movies. I mentioned parody – because the movie is the just that. To laugh over the other, serious movies, when we see them thought the face of Sgt. Jack Colt (Estevez) and Sgt. Wes Luger (sounds like Loser – a loser right… hehehe, they mistake it at one place in the movie).

The movie is based on the classic Lethal Weapon (starring Mel Gibson and Danny Glover). But together with that there are many other, worthy of honor movies, like Basic Instinct or like The Silence of the Lambs. There are lots of amusing moments in the movie, some of them might seem dull to you and not that interesting. But for me parodies have always been a challenge, because I love cinema very much, and how many movies I’ve seen… even I don’t know. So, a challenge, for my memory – and where was this from, and this?! And this?! And so – it’s fun ;)
And you just can deny that it’s funny when Samuel L. Jackson’s character screams in the megaphone in Chinese… to be surprised, to look at the device, where he sees Made in China and to be shouting: “Give me something that is made in USA please!”. And many other small but very funny moments.

So if you have some free time, an hour and a half, you don’t need much more than that… find the movie and relax, watch a funny comedy… form more than 14 year ago, but with the same doze of humour, irony and parody skill. Enjoy!

» translated by Ilienna

No Comments

No comments yet.

» RSS feed for comments on this post.


Sorry, the comment form is closed at this time.