The Big Lebowski

December 30th, 2007 – 4:23 pm
Tagged as: 1998, Collection

Говоря си аз снощи с един приятел от G-Town, Germany :) и той ми разправя… “Гледах филм досега”. Питам го: “Кой?!”, а той ми отговаря: “The Big Lebowski” (Големият Лебовски). Започна да ме разпитва за някаква песен от филма, разни такива неща… че го гледал за пореден път и че: “This movie is Awesome, mate!” Та, с такива мисли дръпнах набързо въпросното мууви, намерих му песента междувременно, и за приспиване дадох плей на Големият Лебовски.
Оказа се наистина добър филм, много забавен, много шантав, много луд! Изобщо - Джоел Коен. Зачетох се, защото името ми се стори много познато, и да - създателя на Фарго, един хит от далечната (е не чак толкова далечната) 1996 година, с 2 награди Оскар, и още няколко номинации за такива. Та братята Коен (Итън и Джоел), този път са създали по-отпуснат филм. Пак е с тяхния луд стил, на пълен безпорядък, много луди герои и неизбежда съдба за кутсузлиите, които се явяват главни във филма. А в дъното на всичко, всъщност е нещо доста обикновено.

Пича - Лебовски (Джеф Бриджис), се явява голям мързел. Разкарва се по къси гащи, понякога само гащи, с един халат, или пуловер, с черни очила, непукист, живеещ на гърба на държавата (така и не разбрах като не работи, откъде имаше пари тоя човек… беше ветеран от войната във Виетнам, и имаше някаква златна кредитна карта… незнам каква е политиката на САЩ относно ветераните, обаче това си остана загадка за мен). Та, мързеливия ни герой, се прибира вкъщи и двама го нападат, навират му лицето в кенефа, още преди да са се представили, и си искат парите. Оказва се всъщност че са сбъркали адреса, търсят друг Лебовски ;) Обаче докато нашия успее да им обясни, вече бършеше пикнята от лицето си, а един от нападателите много грубо се… изпика на килима му.
Това беше повратния момент във филма. Оттам тръгна всичко. Потресен, но не уплашен… Пича продължи с битието си, което не беше особено разнообразно. Вечерта в боулинг залата с приятелите си Уолтър (Джон Гудман) и Дони (Стив Бушеми), разискват случилото се. Разбира се не очаквайте приятелите му да са нормални. Няма нормален в този филм! И това му е хубавото. Всеки си шибнат по един или друг начин, със собствен характер и арсенал от лафове, изпълнения… и съвкупност от комични ситуации.
Така започнала история, предвещава един добър сценарий. Пича в опит да търси възмездие за опикания си килим, се забърква в нещо доста голямо, с много играчи, с много неизвестни. Както казах в дъното винаги стои нещо много по-елементарно, което ще се разкрие на зрителя точно на финала.

Във филма ще срещнете и други популярни актьори, като Сам Елиът, Джон Туртуро (уникален образ, появява се 2 пъти, обаче много запомнящи реплики… умрях да се смея), Джулиан Мур, Питър Стормеър (и този ме разби, с гадния си немски акцент, и с шайката му Нихилисти… луди!), Тара Рийд и други. Много е як филма! За пропусналите една молба: Трябва да го гледате! Не само мохабетите, бъркотията или привързаността към героите ще ви се харесат. Има едно особено звучене, през целия филм. Музиката е много добре подбрана. Песни, които иначе не бихте слушали, но идеално пасващи си във всяка една сцена, и напълно допринасящи за една социална безтегловност. която пък непрекъснато ви напомня за безделника - Пича, и неговата история. Много добър, гласувам с две ръце (Two Thumbs Up, дето се вика), а останалото (т.е. дали ще го гледате) зависи от вас!

» back to top

I was chatting with a friend from G-Town, Germany :) and he tells me… “I was watching a movie till now”. I ask him: “Which?”, and he says: “The Big Lebowski”. He started tell me about a song from the movie, sorts of things… that he watched it once again and that: “This movie is Awesome, mate!”. So, wit this in mind I quickly acquired the movie in question, meanwhile I found his song and I played to sleep The Big Lebowski.
It turned out to be a really good movie, very funny, very cracked, very crazy! Altogether – Joel Coen. I started reading, because the name sounded familiar, and yes – the creator of Fargo, a hit from the distant (well not that distant) year 1996, with 2 Oscar awards, and a few other nominations. So this time the Coen brothers (Ethan and Joel) have created a bit more relaxed movie. Again in their own crazy style of a complete disorder, lots of crazy characters and the inevitable faith of the jinxed which are the main characters in the movie. And on the bottom of this there is actually something quite ordinary.

The Dude – Lebowski (Jeff Bridges) is a lazy bastard. Wandering around in short pants, sometimes only in pants, in his bathrobe, or a sweater with sunglasses, nonchalant fellow, living on the back of the country (I couldn’t figure out how since he was not working, where did that guy got money from… he was a veteran from the Vietnam war, and he had some kind of a golden credit card… I don’t know what is the USA politics about the veterans, but this is still a mystery for me). So, our lazy hero, come home one day and two guys attack him, they stick his face in the toilet before they even introduce themselves and they ask for their money. It turns out that they got the wrong address and are looking for another Lebowski ;) But before our guy manages to explain, he was wiping piss of his face, and one of the intruders makes a very mean… piss on his carpet.
This was the turning point in the movie. There is where it all begins. Shocked, but not scared… The Dude continued his daily life that wasn’t very various. That evening in the bowling hall he has a discussion with his friends Walter (John Goodman) and Donny (Steve Buscemi) about what happened. Of course don’t expect his friends to be normal. There aren’t any normal in this movie! And this is he good of it. Everyone is fucked at one or another way, with their own character and jokes arsenal, acts… and a combination of comic situations.
This is how the story began, promising a good scenario. The Dude in his attempts to seek revenge for his pissed carpet gets involved in something very big, with a lot of players, with a lot of unknowns. As I said at the bottom there is always something very simple that will be revealed for the viewer at the finally.

In the movie you will meat and other popular actors like Sam Elliot, John Turturro (a truly unique character, he showed up only twice, but with lines that you will remember… I died laughing) Julianne Moore, Peter Stormare (this one killed me too, with the filthy German accent and with gang of Nihilists… crazy!), Tara Reid and others. It’s a very cool movie! For the ones that missed I have an appeal: You have to see it! You’ll like not just the jokes, the mess or the affection towards the characters. There is a very specific sounding through the whole movie. The music is very well selected. Songs that you’ll not listen to otherwise but are a perfect fit for every scene and absolutely contributing for a social weightlessness, which reminds you all the time of the good-for-nothing – The Dude and his story. Very good, I vote for it with my both hands (Two Thumbs Up, as they say) and the rest (i.e. if you’re going to watch it) depends on you!

» translated by Ilienna

2 Comments

 1. Светла says:

  Пичът е почти толкова изразителен,
  както “малкият принц”,
  но е с много по-извратено чувство за хумор.

  Това, че намира,
  за красиви,
  белите, добре подредени, наточени зъби,
  на размазано от кола куче,
  не го прави повърхностен, лековат и откачен,
  а оптимист,който все някак трябва да се справи с шибаната си реалност.

  А твърдението, че всички около него са откачени,
  направо ме смая.

  Супер си бяха нормални всички - случайна, представителна извадка на симпатяги.

  Около мен не съм виждала други.
  Сигурно за това не знам, какво е това “нормален приятел”.

  Comment made on September 13, 2008 @ 8:42 am

 2. Le_Grand_Elf says:

  Светла, зависи какво влагаш в думите нормален, ненормален, луд :))

  Ако някой, някога нарече Пичът, Уолтър, Дони и всички останали в “Големият Лебовски” луди или ненормални, това сигурно говори за разнообразните им и феноменално оригинални характери!

  Колкото до сравнението между Пичът и Малкия принц, ще се въздържа да коментирам. Но смятам, че между килимчето му и розата на принца има много общо, ДА! Ах, все пак коментирах…

  Comment made on September 13, 2008 @ 9:30 am

» RSS feed for comments on this post.


Sorry, the comment form is closed at this time.