Fargo

December 31st, 2007 – 3:22 am
Tagged as: 1996, Collection

Снощи гледах Фарго (от 1996 година). След Големият Лебовски, реших да го видя въпросният им хит (братята Коен, Джоел и Итън). Фарго взима 2 награди Оскар (главна женска роля на Франсис МакДорманд и за сценарий, написан от въпросните братя) и има още 5 номинации към тях. Яко беше, особено като се има предвид какво точно се случва във филма.
За какво става въпрос, отново е заложено на прост сюжет, но не глупав или банален. Продавач на автомобили (Уилям Х. Мейси), заради глупавите си сделки и какво ли още не, е леко… бая назад, затънал в дългове и се нуждае от пари. Тъст му е много богат, но и също толкова стиснат и не му пука за зет му, колкото не можете да си представите. Та въпросния “притиснат до стената” мъж, измисля “гениалния” план. Да плати на двама, за да отвлекат жена му и да поискат откуп. Въпросните двама са Стив Бушеми и Питър Стормеър.
Разбира се, не очаквайте всичко да стане така както го беше планирал той: отвличане, даване на парите, разделяне на плячката, и всичко е… по старому. Такива планове… никога, ама никога не се реализират… особено по начина, по който е трябвало да се случат.

Именно това избиване (изместване от плановата линия) на действията, и непредвидените ситуации правят филма добър и непредсказуем. Толкова, че както си седите и наблюдавате нормален разговор… в следващия момент героя на Питър Стормеър (който до половиния час от филма е обелил 2 думи…) брутално застрелва в главата, от упор, пътен полицай. И това е само началото на животинския му характер. Ще ви побият тръпки по нататък във филма от събитията. И всичко това… ОК, но добре е когато си мислим че всичко е на кино, нали?! Да, ама филмът започва с простичкото обяснение, че това е истинска история, на която само имената са сменени, всичко останало - е запазено така, за да се уважи паметта на убитите.

Фарго е малко градче, в Северна Дакота. От постера: Small town / Big Crime / Dead Cold… още с началото си, филмът ни приветства със студения си зимен пейзаж. През цялото време всички бяха дебело облечени, бавно ходещи, като че пазят сили от тази бяла смърт. Изобщо - много студено излъчване. Никакъв слънчев лъч, подходяща светлина, която може да доведе до топло чувство. Абсолютен трилър, една доста корава история, смразяваща кръвта.
На въпросните престъпници се опълчва бременната Марджи, полицай в месността (героинята на Франсис МакДорманд). Да, наистина струва да й дадат Оскар за главната роля. С неповторим нюх, и нормално следване на събитията, в крайна сметка тя е тази, която спира престъпниците, разкрива случая, уви обаче това не означава хепи енд. Хепи енд може би само за нея, но всички останали… няма такова нещо.
Добър филм, наистина, силно! Навремето си спомням, като гледах рекламите по TV1000 и си виках: “Искам да го гледам! Това ще е някакъв много зъл филм!”. E, чак сега го гледах, но поне чакането си струваше. Висока оценка за мен, наистина историята е добра, реализацията още по-добра (стилът на братя Коен се разпознава лесно, така както може да познаете мрачния стил на Тим Бъртън). Заслужава си!

» back to top

Last night I watched Fargo (from 1996 year). After The Big Lebowski I decided to watch their hit (the Coen brothers, Joel and Ethan). Fargo took 2 Oscar awards (for best actress in a leading role to Frances McDormand and for best writing, screenplay written directly for the screen, written by the two brothers) and has also 5 more nominations. It was cool especially having in mind what happens in the movie.
What is it about, again a simple scenario is on the line, but not dull or outworn. Car seller (William H. Macy) because of his stupid deals and who knows what else is slightly… behind, up to his ears with debts and needs money. His father-in-law is very rich but is stingy and doesn’t care about his son-in-law that you can’t even imagine. So the “pressed by the wall” man in question makes up the “brilliant” plan. To pay for two guys to kidnap his wife and to ask for ransom. These two are Steve Buscemi and Peter Stormare.
Of course don’t expect that everything went the way he planned it: kidnapping, giving the money, dividing the loot, and that everything will be… the way it was. Plans like this one… are never ever fulfilled… especially the way they were planned to be.

And namely this knock out (replacing the planned line) of the actions and the unexpected situations make the movie good and unpredicted. So much that while you are sitting and watching a normal conversation… in the next moment Peter Stormare’s character (who hasn’t said a single word for the last half an hour) shoots brutally in the head, fire point-blank, a traffic police officer. And this is just the beginning of his artistic character. You will get goose bumps from the further events in the movie. And all this… OK, but it’s all fine when we think it’s all on the movies, isn’t it? Yes, but the movie begins with the simple explanation that this is a true story where only the names are changed, everything else – was kept this was in memory of the people that were killed.

Fargo is a small town, in North Dakota. From the poster: Small Town / Big Crime / Dead Cold… from the very beginning the movie greets us with its cold winter scenery. Trough the whole movie everyone was wearing big clothes, walking slowly, as if they are saving their strength from that white death. In general – a very cold feeling. No sunrays, appropriate light, which will bring to a warm feeling. Absolute thriller, quite a harsh story that freezes you blood.
Standing up to the criminals in question is the pregnant Marge, a police chief for the region (Frances McDormand’s character). Yes, she really deserved to take the Oscar for best actress in a leading role. With a remarkable intuition and normal following of the events at the end she is the one who stops the criminals, solves the case, alas this does not mean a happy ending. Happy ending maybe only for her, but not for everyone else… there is no such thing.
Very good movie, indeed, greatly! I remember long time ago when I watched the commercials on TV1000 I used to tell myself: “I want to watch this movie! This would be a very vicious movie!”. Well, I watched just now, but at least the waiting was worth it. High score for me, the story really is very good, the realisation is even better (the style of the Coen brothers is easily recognizable, the same way that you could recognize the dark style of Tim Burton). It’s worth it!

» translated by Ilienna

No Comments

No comments yet.

» RSS feed for comments on this post.


Sorry, the comment form is closed at this time.