Charlie Wilson’s War

December 31st, 2007 – 2:06 pm
Tagged as: 2007, Collection

Очаквах появяването на този филм февруари, през новата 2008 година. Уви обаче както винаги, технологиите и човешката лоялност изпреварват всичко и преминават всякакви граници. Понякога за добро, друг път за не толкова хубави неща. И така, Charlie Wilson’s War (Войната на Чарли Уилсън), новият филм на режисьора Майк Никълс, с участието на Том Ханкс, Джулия Робъртс, Филип Сиймур Хофман.
Направен по книгата на Джордж Крайл, биографът на Чарлз Уилсън, сценарият на Аарън Соркин. Една история, за част от живота на конгресмена Уилсън, в периода 1980-1988 година. Важна част от неговия живот, както и намесата му в събитията в Близкия Изток. Интересно е да се видят фактите, особено поднесени по интелигентен начин, от хора много добри в бранша (от създателите на Западното крило), и изиграно от едни блестящи актьори.
А защо е интересно?! Ами защото цялата тази тематика, политическа, разиграваща се в една не толкова строго-политическа атмосфера, ви кара да се замислите… как хора в топлите си и чисти кабинети, докато си наливат поредната чаша алкохол, в 10 сутринта, решават хиляди съдби. Понякога в добър аспект, друг път в много по-лош. И в зависимост от възприятията на останалите ти околни, в същата тази спокойна атмосфера… те прави герой. Наистина е бил голяма работа въпросния Чарлз Уилсън (Ханкс), игрите му с Джоан Херинг (Робъртс) - жена с невероятно влияние както в САЩ, така и с президента на Пакистан, познаваща кой ли още не в конфликтните страни, общителността му с невероятния ЦРУ агент Гас Авракатос (Хофман), забележителна личност, покоен, но със сигурност е бил голяма работа.

Филмът е добре пипнат, има хубав замисъл, и няма как. Съдържа любопитни събития, за неща които са ни били скрити, или предоставяни някакви… служебни версии. Обществени, колкото да се поддържа доброто име, или в добра пропагандна визия. Ясно е, че американците са въоръжили Афганистан, във войната им със съветската армия, за да се бранят муджехидините, и е ясно че после са осрали работата… дори така свършва и филма. До момента, в който червената армия напуска Афганистан, ред е да се финансира възстановяването на страната… но тъй като на никой не му пука толкова, нито знае къде е тази държава (повечето постоянно я бъркаха с Пакистан, или просто някоя завършваща на -стан), Чарлз Уилсън е казал: “These things happened. They were glorious and they changed the world… and then we fucked up the end game.”

Неприятно, а! Е да, не очаквайте социална драма, просто вдигане на завесата, зад която се крият купчини тайни, непознати за нас. За някои да, за други може би догадките ще се окажат опровергани и т.н. Стига толкова догадки. Уникално е да се види, както вече споменах, с каква лекота, и какви хора взимат решения, определящи съдбите на много голяма група хора… на голямо разстояние от тях, и по-брилянтен начин. Главната идея, за финансирането, и въоръжаването на афганистанските муджехидини се ражда в банята на Джоан Херинг, докато Уилсън се кисне във ваната, а на долния етаж се прави някакво парти, по-случай нечий рожден ден. Странна работа. Но хората са такива, както и човешките отношения. Понякога може да си прям с грешните хора, и това да не се накаже, или овъзмезди, друг път хеликоптер може да мине над селото ти, и да покоси десетки за броени секунди. Неизбежно, въпрос на гледна точка е това, как ще приемете филма. От тази да съдите някой, или кой как си е изиграл картите… едва ли. От гледна точка на филмово събитие, мога да призная че филма е доста добър. И играта на актьорите е забележителна, симпатични са, имат поведение, което ни кара да ги запомним. Сценария е увлекателен, и по-подходящ начин поднесен, така че пак да ни се хареса. Че даже напират чувства да гледам филма отново, като излезе на големия екран. Зависи, може и да го направя, или подобно на Учителят към Хлапето… will see…

» back to top

I was expecting the release of this movie in February in this new 2008. Alas as always the technology and the human loyalty outrun everything and cross every limit. And so Charlie Wilson’s War, the new movie of the producer Mike Nichols, starring Tom Hanks, Julia Roberts, Philip Seymour Hoffman.
Based on George Crile’s book, the biography of Charles Wilson, the screenplay of Aaron Sorkin. A story, dedicated to the life of the congressman Wilson, in the period 1980-1988. A very important part of his life, and also his interference in the events in the Middle East. It’s interesting to see the facts especially if they are introduced in an intelligent way by people that are very good in this area (the creator of The West Wing), and played by brilliant actors.
And why is it so interesting? Well because the whole theme, politics, took place in not so strict-politics atmosphere, makes you think… how people in they warm and clean offices, while they are pouring another glass of alcohol, in 10 in the morning, decide other people’s life. Sometimes in s good aspect, sometimes in worse. And according to the perception of the rest of your surrounding in the same calm atmosphere… makes you a hero. He really was a big shot this Charles Wilson (Hanks), his games with Joanne Herring (Roberts) – a woman with remarkable influence in USA as well as with the president of Pakistan, knowing all kinds of people from the zone of conflict, the sociability with the incredible CIA agent Gust Avrakotos (Hoffman), remarkable personality, diseased, however he certainly was a interesting person.

The movie is very well made; there is a good conception, so there’s no other way. It contains curious events, about things that were secret to us, or were presented some… official versions. They were public as much as to keep up the good name or in the name of the good propaganda’s idea. It’s clear that the Americans were the one that armed Afghanistan in their war with the Soviet army, so that the Mujahideen can defend themselves, and it’s clear that they fucked it all up… that’s even who the movie ends. Till the moment when the Soviet army leave Afghanistan, then come the time to give finance to the country so that they can recover…but since no one cares that much, nor they know where this country is on the map (most of them confuse it with Pakistan or just with another country ending with –stan), Charles Wilson said: “These things happened. They were glorious and they changed the world… and then we fucked up the end game.”

Incredible, right! Well yeah, don’t expect a social drama, just lifting the curtain where behind it there are loads of secrets, unknown to us. For some of us yes, for other the guesses would be confuted and etc. Enough guessing. It is once in a lifetime to see, as I already mentioned, with what ease and what kind of people make decisions that seal the faiths of a very big group of people… that are very far away, and in a more brilliant way. The main idea about the financing and arming of the Afghanistan Mujahideen in born in the bathroom of Joanne Herring while Wilson is soaking in the bathtub, and there is someone’s birthday party going on the bottom floor. Strange thing. But the people are like that, and also the human relationships. Sometimes you can be straight with the wrong people, and not to get punished or avenged, and sometimes a helicopter can fly over your village and to kill hundreds for seconds. Inevitable, it is a point of view how you’ll take the movie. From the point to judge someone, or how they played their cards… I doubt that. Form the point of the movie event, I confess that the movie is really good. And the play of the actors is remarkable, there are attractive, they have attitude that makes us remember them. The scenario is fascinating and shown in a interesting way so that we can like it. There are feelings welling up in me to watch the movie once again when it comes on the big screen. Depends, I might do it, or like the Teacher to the Kid… will see…

» translated by Ilienna

1 Comment

  1. Ненчев says:

    Ми ше погледаме и ще поживеем! Или как беше - ще поживеем и ще видим! ;]

    Comment made on December 2, 2008 @ 10:01 pm

» RSS feed for comments on this post.


Sorry, the comment form is closed at this time.