Blood Diamond

November 1st, 2007 – 4:14 pm
Tagged as: 2006, Collection

И докато слушам Blood Diamond OST - James Newton Howard - Goodbyes със спомени за филма, ще ви разкажа гледната си точка за Кървав диамант.
Всичко започна в началото на тази (2007) година, когато по кината тръгна тайния “великолепен” филм на Едуард Зуик. Лео ДиКаприо, Джимон Хонсу и Дженифър Конъли, са звездите участващи в събитието. Набързо разбираш, че това ще си струва гледането, най-малко заради режисьора и актьорите избрани за ролите. И в онази прекрасна вечер, в топлия препълнен киносалон, ти се отдаваш на изкуството.
Започващ със звучна, приятна и отпускаща музика (композирана от Джеймс Нютън Хауърд, един от доказалите се автори на филмова музика) се потапяте във филма. За кратко научавате историята на едно “нормално” (ако може така да се нарече, според стандартите ни) семейство, от Сиера Леоне.
Също така научавате, какво се е случвало там преди… по-малко от 10 години. Как деца (понякога по-малко от 10 годишни) въоръжени с автомати извършват геноцид, неразбирайки нищо, подтиквани от други зверове, които пък биват контролирани на по-високо ниво… и всичко това с една цел. Скъпоценните камъни - диаманти.
Докато на самия противоположен край, млада двойка избира пръстена за годежа си, с красив диамант… в Сиера Леоне, в конфликтната зона… за минута 100-ци губят живота си, без причина в повечето случаи, или по глупав повод… Подобно на Дивият Запад, човешкият живот далеч не е най-ценното, точно обратното.

И когато местен - борещ се за живота си и този на семейството, трафикант - достатъчно циничен, че да обвини Бог за цялата лудост разразяваща се из конфликтните зони и репортерка - с повече хъс от обикновено, с чувство за справедливост и особена доза безсилие в опитите си да направи разлика, и постъпките й да доведат до край на безумието, се срещнат - получаваме Кървав диамант.

В подробности около историята, няма да навлизам. Защото филма сам ще ви грабне… и в повечето случаи (както се случи при мен) ще ви държи със спомена за… искам да го гледам още един път! Независимо че мина толкова време, преди седмица се сетих за страхотно изиграната роля от ДиКаприо (която на косъм не му донесе Оскар тази година). Сетих се за музиката, сетих се за Дженифър Конъли ;) Сетих се за динамиката във филма, за хуманната част, изобщо за всичко онова, което режисьора се е опитал да каже с филма си.

Ще се влюбите във филма ако поне малко обичате добре поднесена болна, световна тема. Ако обичате киното като цяло. Ако харесвате някой от актьорите, ако харесвате професионално изиграни роли. Също така, ще се побъркате по любимата реплика на Лео, с която започваше почти всяко негово изречение: “Ya, ya” :) Да, да… Музиката, гледките заснети в Африка, емоцията между тъга и радост, болката за изгубеното семейството. Топлото чувство на сигурност, студената тръпка при липса на такава сигурност. Ще се просълзите, когато видите смеха през сълзи между героите. Щастливи в един миг, умиращи в друг. Ще се радвате на куража им. На непрестанния дух, мисъл, съзнание, цел, вяра, или каквото и да е - което ги води към… към… тяхния идеал за правота и справедливост.

Страхотен филм, думите ми свършват, или може би прекалено много мисля за него, и ми иде пак да го гледам. Да или не, продължавам да въртя саундтрака му… защото… ме кара да се чувствам добре. Така както винаги, и в повечето случаи. С мечтата…

» back to top

And while I was listening Blood Diamond OST - James Newton Howard – Goodbyes thinking about the movie, I’ll tell you about my point of view for Blood Diamond.
It all started in the beginning of this (2007) year when in the cinemas came the secret “magnificent” Edward Zwick’s movie. Leonardo DiCaprio, Djimon Hounsou and Jennifer Connelly are the stars playing in this event. You quickly understand that this would be worth watching at least because of the producer and the actors chosen for the roles. And in that wonderful evening, in the warm overfilled hall, you give yourself to the art.
Beginning with melodic, pleasant and relaxing music (composed by James Newton Howard, the proven to be one of the greatest authors of movie soundtracks) we plunge into the movie. Shortly we find out about the story of a “normal” (if it could be called that way according to our standards) family from Sierra Leone.
We also find out what happened there… less than 10 years ago. How children (sometimes less than 10-year-old) armed with guns making genocide, understanding nothing, incited from other beasts that on the other hand are controlled on a higher level… and all this with only one aim. The precious rocks – diamonds.
While on the other side, a young couple chooses engagement ring, with a beautiful diamond… in Sierra Leone, in the zone of conflict… where for a minute hundreds lose their lives without a reason in most cases or because of a stupid reasons… Similar to the Wild West, human life is not the most valued thing, just the opposite.

And when a local – fighting for his life and the life of his family, a trafficant – cynical enough to blame God for the whole madness growing in the zones of conflict and a reporter – with more guts than ever, with sense for justice and a specific doze of helplessness in her efforts to make any difference, and her attempts to lead to an end to the madness, meat – we get Blood diamond.

I won’t get into details about the story. Because the movie will grab you… and in most cases (as it happened to me) will keep the memory of… I want to see it one more time! No matter that it was a while; a week ago I remembered the magnificently played role of DiCaprio (which almost brought him and Oscar for this year). I remembered the music, I remembered Jennifer Connelly ;) I remembered the dynamics of the movie, about the humane part, in general of all those things that the producer tried to show with his film.

You will fall in love with the movie if you like at least a little the well served painful worldwide theme. If you like the cinema in general. If you like someone from the actors, if you like the skillful played roles. And also you’d love Leo’s favorite line, which he used to end every sentence: “Ya, ya” :) Yes, yes… The music, the views made from Africa, the emotion between sadness and joy, the pain of the lost family. The warm sense of security, the cold shiver of its absence. You would cry when you see the laughter over the tears of the characters. Happy in one moment, dying in the next. You’ll be happy for their courage. Of the never ending spirit, thoughts, consciousness, aim, faith or whatever – that leads them to their ideal of right and justice.

Great movie, my words are not enough or may be I think of it too much, and I feel like watching it again. Yes or no, I will continue to play the soundtrack… because… it makes me feel better. Like most times and in most cases. With the dream…

» translated by Ilienna

No Comments

No comments yet.

» RSS feed for comments on this post.


Sorry, the comment form is closed at this time.