Die Hard 4.0

July 2nd, 2007 – 8:40 am
Tagged as: 2007, Collection

Добро утро в слънчевия и прохладен понеделник на новата работна седмица на новия месец :)
Събудих се преди 20-на минути, когато отразяващото се в един прозорец на хотел Вега слънце, ме стопляше. Лъчите падаха точно върху мен и взе жега да ми става, въпреки че сутринта като станах беше хладно вкъщи и треперих, докато се облякох. Не мисля че днес ще е вряло навън (дано не се променя, така прохладно е добре).
Новия работен ден започна преди… 9 (наближават 10) минути. Обаче занапред няма да ви казвам нищо, а искам да изкоментирам снощното (както ви казах) планувано Умирай Трудно 4.0… И така, озовахме се в CINEPLEX. Навзимахме половин ред (централни места), минахме през пуканките и спрайт-а (някои си пиха Кока Кола…) и отидохме към зала 5. Първо ни започнаха с трейлъри на предстоящите филми, после малко спам-реклами (досада, кой не научи за списание Джой, или пък за Плейбой…) и накрая загасиха лампите.
Новия УТ 4.0 започна с внушителни взривове, технологии (харекски интерфейси), каскади, престрелки (дупки в стените), забавни лафчета от Брус Уилис, луди главорези (помните ли ченгето от Участък 13 (френския филм), дам и той беше тук и скачаше по покриви и климатици, метални огради в преследване на Джон Маклейн).
Общо взето отново имаше терористи, които се борят за тяхната си кауза (която винаги завършва с… искам всички билиони, милиарди които може да притежава човек) и някой полуневинен за спасяване… и доброто момче - детектив (не офицер, той се засегна като го нарекоха така :)) Джон Маклейн.
Разбира се филма беше страхотен. Ясно е че толкова много шум, взривове, куршуми и нито едно от двете не прецака добрия ни герой, но именно това е якото на филма. Да видиш по какъв начин ще се опитат да го гътнат тоя път, и съответно да видим как ще им се измъкне той ;) Много беше яко! Особено за голям екран. Последно на екшън на кино така се кефих на новия 007 (Казино Роял). Тук беше… как да кажа… по-масивно :) Напълно се заслужаваше. До сега Умирай Трудно 3 беше моя фаворит за най-добра част от поредицата, но след този… знам ли… може би 4.0 се нарежда точно до него (беше на очакваното ниво). Радвам се че Брус, макар и вече поостарял, си беше на висота, и не го прецакаха с някакви шашми и неуспешно продължение (нещо което се случи с бат Арни в Терминатор 3 (е извинявайте ама там беше много зле…)).
И така, описах основното което правихме в туй кино. Няма да ви разказвам филма, просто знайте че има оценка 9.9 (10) от мен. На кино трябва да го гледате… хората такива ефекти са правили, грехота ще е ако се забиете вкъщи пред TFT (LCD) монитора да дзяпате ;)
Хайде бай засега, до нови буквички…

» back to top

Good morning, everyone, I welcome you on this sunny and cool Monday. I hope we have a fresh start this month, with the beginning of this working week :)
I woke up 20 minutes ago, when the reflecting at a window of Vega Hotel sun, has warmed me up. The rays were falling on me and I started feeling hot, although when I woke up this morning it was a bit chilly at home and I was shaking while dressing up. I don’t think it would become anymore hot outside (I hope it doesn’t change, this cool was just fine).
The new working day began… 9 (almost 10) minutes ago. But for a while I won’t say nothing more, I just want to comment last night’s (as I said) planned Die Hard 4.0… thus, we ended up at CINEPLEX. We took half the row (centrally placed); we passed by the pop-corn and the Sprite (some had Coca-Cola…) and went to hall 5. They first started us with the trailers of the movies-to-come, then some spam commercials (boring, who hasn’t head of Joy magazine, or even Playboy…) and finally the light went down.
The new DH 4.0 began with impressive explosions, technologies (hacker’s interfaces), stunts, shootings (holes in the walls), funny jokes from Bruce Willis, crazy thugs (do you remember the cop from District 13 (the French movie), yep, he was here too and he was jumping on roofs and air-conditionings, iron fences in pursuit of John McClane).
In general, there were terrorists, who were fighting for their own cause (which always end with… I want all the billion, million dollars that I man can have) and someone almost innocent to be rescued… and the good guy – detective (not an officer, he was offended when they called him like that :)) John McClane.
Of course the movie was amazing. It was obvious that so much noise, explosions, bullets and none of these f**ked our hero, and this is the great about the movie. To how will they try to get him and respectively to see how he will get out of it this time ;) It was so great! Especially on the big screen. The last time I was so excited for an action movie, was for the new 007 (Casino Royale). This was… how to put it… more massive? It was completely worth it. Until now Die Hard 3 was my favorite from the sequence, but after this one… who knows… maybe 4.0 is placed right next to it (it was on the expected level). I’m glad that Bruce even if he’s grown old, was equal to the task, and they didn’t screw him with some tricks or unsuccessful sequence (which happened to Arny in Terminator 3 (well I’m sorry but he was awful there…)).
Thus, I told you the basic thing we did in the theater. I’m not going to tell you the movie, just be advised that I gave it a score 9.9 (10). You should see it at the cinema… the people made such effects, it’s a sin to waste it watching with a TFT (LCD) monitor ;).
Come on, bye for now; see you next time I write…

» translated by Cinemaniac and Ilienna

No Comments

No comments yet.

» RSS feed for comments on this post.


Sorry, the comment form is closed at this time.