Michael Clayton

January 30th, 2008 – 3:56 pm
Tagged as: 2007, Collection

Преди малко се отлепих от леглото след като изгледах Майкъл Клейтън (Michael Clayton). Новото филмче на Джордж Клуни, наредил се достойно до другите върхови заглавия за 2007-ма (Изкупление, Джуно, Няма място за стари кучета и Ще се лее кръв). С изключение на последното заглавие, за другите имам компетентно мнение, за справки може да се обърнете към архива ми ;) Гледах ги, с цел да съм подготвен за наближаващите Оскари. Ей, все за тях говоря, нали?!
От много време чувам разни неща за Майкъл Клейтън, но никога нищо конкретно - дали е наистина добър, за какво става въпрос в него… нищо. Даже повече чувах: “Ами заспах му…” или “Пуснах го, ама нещо друго правех, та не видях…” и т.н.
За това най-накрая, реших да си изградя мнението сам - което винаги е по-добрия вариант. След като вчера останах със супер приятни чувства като изгледах Джуно, се бях наточил и на тоя филм, поне щеше да е по-различен. Няква заплетена историйка, тайни-майни, преследване с цел покушение… и в центъра на събитията д-р Клуни. Да, след Спешно отделение, много е трудно да пробиеш на големия екран, тъй като си имаш изградени маниери на игра. В първите му широкоекранни изяви, все си приличаше на д-р Рос. Хареса ми ролята му в Миротворецът навремето, уви до там. Имаше няколко провала, чиито имена не искам да споменавам. За някои направи добри изяви в поредиците за Оушън (няма да коментирам), а Академията си го възнагради за Сириана (добре игра, макар и самия филм да не ме грабна особено).

Та това са ми кратките впечатления за Клуни и неговата актьорска игра. Става, само дето трябва да спре да прави онзи негов особен начин на оглеждане, поклащане с глава, и извръщане на поглед със завоалиран край на изречението (обикновено въпрос). Ама какво да се прави - стил, може пък ако се промени, да не изглежда добре! Я да оставя човека намира и да ви раздухам малко около историята на Майкъл Клейтън.
Трейлъра ми хареса, имаше тъмни сцени, големи костюми, тайни агенти, слушалки в ушите, бягство, свирене на гуми, някакви тайни и изнудвания… което ти предвещава кримка-трилър. Такова си и беше, само че не плоско разказано.
Започва с края, като не всичко ти е показано. И започва така, че напълно да ти отвлече вниманието. С един запомнящ се монолог на героя на Том Уилкинсън (който също добре се представи, и доколкото си спомням ще се бори за Оскар тая година). Монолог на един отчаян и съзиращ мизерната истина адвокат, осъзнал пропиления си живот в защита на един… доказан престъпник. След монолога идва и г-н Клейтън, играещ си спокойно покер, до момента в който не го “повикват”. Значи той не беше обикновен адвокат, всъщност не беше никакъв адвокат - а просто момче за всичко, ама в адвокатски аспект. За какво говоря ли?! Абе човек по тайните, който умее да се оправя с хората и ситуациите… и да замазва последните така, че всичко да е скрито покрито, и да няма недоволни.
Разбира се нас не ни интересува колко добре се е справял до момента, а историята която е последвала. Добре заплетена, такава че да е достойна за филмиране.
Артър (героя на Уилкинсън) се превръща в неудобна фигура, заплашваща реномето на една доста голяма компания. Писнало му от измяната и свидетел на човешки жертви, в името на великия долар… се разсъблича по време на едно изслушване, прави скандал, компрометира се жестоко и… става мишена номер едно на хората в костюми, пазещи името на въпросната компания (Ю-Норт). Водеща компанията е една… влиятелна, но и доста притеснена дълбоко в себе си жена - Карън (Тилда Суинтън). Която все още вярва в благото и доброто, уви ще й се наложи да си поизцапа ръцете. Нещо което няма да й се размине обаче.
Друга позната личност във филма на Тони Гилрой е и Сидни Полак, оглавяващ адвокатската фирма, който е някъде посредата. Т.е. ако му е удобно пречката да я няма, ще се погрижи да я няма, ако ли не, ще я пази до последно. Разбира се не лично, а ползвайки услугите на нашия човек.
Та, имаме мишена, имаме преследвачи, остана само спасителят. Е това е Майкъл Клейтън, този който “оправя нещата”.

Добро е филмчето, интригичка е, но чак пък да е революционно… не мисля. Напомняше ми на няколко пъти за Фирмата (на самият Сидни Полак като режисьор, с Том Круз и Джийн Хекман), ама е далеч от класата на Джон Гришам. Фирмата е много по-култов, по-мащабен, с повече добри актьори и с по-заплетен сценарий. Нищо де, историята за Клейтън пак си струваше. Но все пак, той няма да ми е фаворит за филм на годината от изминалата 2007-ма година.
И така, препоръчвам го за гледане. Само се постарайте да не е в късните часове или пък ако сте изморени. Щото ще заспите - гарантирам. От тея филми е, дето няма много шум в тях, или е прекалено малко… а трябва да следите историята и какво си говорят героите. В противен случай, рискувате да пропуснете нещо и след това отзивите са… като цитираните от мен в началото на ревюто. А сега, мисля че е време за лека нощ…

» back to top

I just got up from bed after last night I watched Michael Clayton. The new movie from George Clooney, which has lined up worthy with the rest of the movies from 2007 (Atonement, Juno, No Country for Old Men and There Will Be Blood). Apart from the last one, I have competent opinion about the others and you can check up my archive ;) I watched them with the idea to be prepared for the upcoming Oscar Awards. Hey, I always talk about them, don’t I?!
I was hearing things about Michael Clayton for some time now, but it was never something specific – whether it is really good, what is the story about… nothing. I heard mostly: “Well I fell asleep on it…” or “I watched it, but I was doing something else, so I did see mush…” etc.
That’s why I finally decided to build my own opinion – which is always the best alternative. After I watched Juno yesterday I was left with very nice feelings and I was ready for this movie too, at least it was going to be different. Some kind of a tangled story, secrets, persecution on attempt ground… and in the centre of these event it’s dr. Clooney. Yes, after ER it’s very hard to breakthrough on the big screen since you already have build up playing character. In his first widescreen appearances he still looked as dr. Ross. I liked is role in The Peacemaker in the past, but that’s it. He had few failures, which names I do not wish to say. For some people he made few good appearances in the series about Ocean (I won’t comment), but the Academy awarded him for Syriana (good role, although the movie didn’t grab me very much).

These are my short impressions for Clooney and his acting career. He’s OK, it’s just that he has to stop doing that specific way to look around, shaking his head and looking away with a hidden end of the sentence (usually a question). But what can we do – style, maybe if he changes to be not so good! Why don’t I leave the guy and to blow you around the story of Michael Clayton. I liked the trailer, there were dark scenes, big costumes, secret agents, headphones in the ears, an escape, wheels whizzing, some kind of secrets and blackmailing… that promises to be crime-thriller. That’s was it really was, but so dull.
It started with the end, but not everything is shown. And starts in a way that it could completely take your mind. With a remarkable monologue of Tom Wilkinson’s character (who also played a good part, and as far as I remember is also fighting for the Oscars this year). A monologue concerning the desperate and seeing the miserable truth lawyer, who realized his wasted life while defending a… proven criminal. After the monologue comes and Mr. Clayton, playing poker peacefully till the moment when they “call” him. So he wasn’t an ordinary lawyer, actually he was no lawyer at all – he was a man of all work, but in a lawyer’s aspect. What am I talking about?! Well he a man of secrets who can handle people and situations… and can gloss over them so that everything stays hidden and there are no unhappy people.
Of course we are not interested how well he was doing it till this moment, but the story that followed. Well twisted, so that it is worthy for filming.
Arthur (Wilkinson’s character) becomes a very uncomfortable figure, threatening the reputation of a very large company. He is sick of the betrayal and a witness of human victims, all in the name of the great dollar… he takes his clothes in the middle of a court hearing, he makes a big scandal, falls into a disrepute and… becomes target number 1 for the people in suits, protecting the name of the company in question (U-North). The leader of the company is one of the most… influencing, but also deep inside the most concerned woman – Karen (Tilda Swinton). Who still believes in the prosperity and the goodness, alas she will have to get her hangs dirty. Something that she won’t get off cheap with.
Other known person from Tony Gilroy’s the movie is Sydney Pollack, who is head of the law firm, which is somewhere in the middle of this. I.e. if he feels more comfortable without this obstacle, he will make sure that it’s gone if not he will protect it till the end. Of course not personally, but using the services of our guy.
So we have a target, we have pursuer, there’s left only the saviour. Well this is Michael Clayton, who “fixes” the things.

The movie is good, there is an intrigue, but it’s not that innovative… I don’t think so. It reminded me couple of times of The Firm (from Sydney Pollack himself as a producer, with Tom Cruise and Gene Hackman), but it’s far form the class of John Grisham. The Firm is far more unique, larger scaled, with more good actors and with more twisted scenario. Doesn’t’ matter, the story of Clayton is worthy. But still he won’t be my favourite for a movie of the year of 2007.
And so I recommend you to watch it. Just make sure not to be in the late hours or if you’re tired. Because you’ll fall asleep I can guarantee you that. It is from that kind of movies where there’s no big noise, or it is not enough… but you should follow the story and what the characters are saying. Otherwise you risk missing something and then your comments will be like… the ones I mentioned in the beginning of the review. And now, I think it’s time for good night…

» translated by Ilienna

No Comments

No comments yet.

» RSS feed for comments on this post.


Sorry, the comment form is closed at this time.